Prítomný čas jednoduchý & Prítomný čas priebehový

AAaV tomto článku si povieme o základných pravidlách tvorby a použitia dvoch najzákladnejších časov v angličtine – PRESENT SIMPLE (prítomný čas jednoduchý) // PRESENT CONTINUOUS (prítomný čas priebehový).


Základná stavba

PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ
KLADNÁ VETA KLADNÁ VETA
Podmet + základný tvar plnovýznamového slovesa. Pri tretej osobe (he/she/it) k slovesu pridávame príponu -S alebo -ES! Podmet + BE v prítomnom čase (= am, are, is) + -INGový tvar plnovýznamového slovesa
I, you, we, they + work
He, she, it + works
I + am + working
You, we, they + are + working
He, she, it + is + working
He works for a magazine. Hes working now.
ZÁPORNÁ VETA ZÁPORNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso DO / DOES + záporný výraz NOT + základný tvar plnovýznamového slovesa Podmet + záporný výraz NOT k slovesu BE + -INGový tvar plnovýznamového slovesa
I, you, we, they + DO + NOT work
He, she, it + DOES + NOT + work
I + am + NOT + working
You, we, they + are + NOT + working
He, she, it + is + NOT +working
He doesn’t work for a magazine. He isn’t working now.
OTÁZKA OTÁZKA
DO / DOES + podmet + základný tvar plnovýznamového slovesa Sloveso BE + podmet + INGový tvar plnovýznamového slovesa
Do + I, you, we, they + work
Does + he, she, it + work
Am + I + working
Are + you, we, they + working
Is + he, she, it + working
Does he work for a magazine? Is he working now?

Všimnite si skrátené tvary pomocných slovies DO / DOES v zápornej vete v prítomnom jednoduchom čase:

I do not work = I don’t work
He does not work = He doesn’t work

!POZOR!otázke / zápore pri 3. osobe jednotného čísla (= HE / SHE / IT) v prítomnom čase jednoduchom koncovku -S, -ES k slovesu nedávame (prechádza k pomocnému slovesu)!

 • Does he workS …? Does he work…? (bez -s) 
 • He doesn’t workS He doesn’t work … (bez -s) 

PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ (present simple)

STÁLE SA OPAKUJÚCE DEJE

PRESENT SIMPLE používame vtedy, ak hovoríme o dejoch (často zvykoch), ktoré sa pravidelne opakujú.

 • I get up at 8 o’clock every morning

presentsimple

 • My mum watches TV very often.

S HOW OFTEN vytvárame typickú otázku v prítomnom jednoduchom čase, pomocou ktorej sa bežne pýtame na to, ako často sa deje opakujú:

 • How often do you go to school by bus? 

Ako často sa dej opakuje nám pomáhajú lepšie vyjadriť aj nasledujúce “slová a slovné spojenia”. Predovšetkým ide o frekvenčné príslovky:

 • ALWAYS – vždy
 • USUALLY – zvyčajne, obyčajne
 • NORMALLY - normálne, obvykle
 • REGULARLY - pravidelne
 • OFTEN – často
 • SOMETIMES - niekedy, občas, sem a tam
 • OCCASIONALLY – príležitostne, z času na čas
 • RARELY – (len) zriedka
 • SELDOM – zriedka, málokedy
 • NEVER – nikdy
 • FREQUENTLY – často
 • ONCE / TWICE A DAY / WEEK / MONTH / YEAR 
 • THREE / FOUR / MANY TIMES A DAY / WEEK / MONTH / YEAR 
 • EVERY + MORNING / DAY / WEEK /  YEAR / EVENING
 • ON + FRIDAYS / SUNDAYS …
 • AT WEEKENDS
 • FROM TIME TO TIME – sem tam, z času na čas
 • AT TIMES - sem tam

VŠEOBECNÉ FAKTY A PRAVDY

PRESENT SIMPLE používame rovnako vtedy, ak hovoríme o všeobecných faktoch a pravdách. Často sú to deje opisujúce prírodné, či fyzikálne javy, poznatky z rôznych vied alebo všeobecné tvrdenia o ľudských schopnostiach apod.

 • Water boils at 100 degrees Celsium. (= Voda vrie pri 100 stupňoch.)
 • The Sun sets in the west. (= Slnko zapadá na západe.)
 • Cats like milk
 • His farther is Slovak.

STAVY

PRESENT SIMPLE používame zvyčajne so slovesami opisujúcimi stavy (pocity, postoje, vlastnosi, vzťahy). Medzi takéto slovesá patria napr.:

 • adore / seem / understand / believe / exist / love / want / belong to / know / need …
 • He loves her.
 • This pen belongs to my mother.
 • This house costs a lot of money.

POZOR! Niektoré stavové slovesá je možné použiť aj v priebehovom tvare a to hlavne vtedy, ak jeden z ich významov vyjadruje činnosť

Pozn. Viac sa dočítate v článku Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)

SĽUBUJEM, SÚHLASÍM…

PRESENT SIMPLE často používame so slovesami ako PROMISE, SUGGEST, AGREE, SWEAR

 • “You promise?” – “All right, I promise.” (! NIE I promising)
 • I suggest we go. (! NIE I suggesting)

BUDÚCNOSŤ

PRESENT SIMPLE používame na vyjadrenie budúcnosti hlavne vtedy, ak hovoríme o budúcich dejoch, ktoré sa riadia nejakým rozvrhom / programom / cestovným poriadkom.

 • My bus leaves at 13.30. (= Môj autobus odchádza o 13.30.) – dej nevieme ovplyvniť, riadi sa podľa cestovného poriadku
 • What time does the film finish this evening? (= Kedy film končí dnes večer?) – dej sa riadi podľa presne určeného programu televízie

PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ (present continuous)

DEJ PREBIEHAJÚCI V MOMENTE ROZHOVORU

PRESENT CONTINUOUS používame pre (prítomné) deje, ktoré prebiehajú práve teraz, teda v momente rozhovoru.

continuous3jpg

 • Why are you looking at me?
 • They are working very hard today.
 • It is raining now.
 • What are you doing?

Prítomný priebehový čas používame najčastejšie s týmito príslovkami:

  • NOW
  • RIGHT NOW
  • TODAY
  • THIS WEEK
  • THIS YEAR
  • AT THE MOMENT
  • AT PRESENT

DOČASNÁ UDALOSŤ, KTORÁ TRVÁ OBMEDZENÝ ČASOVÝ ÚSEK

Najznámejším pravidlom je, že prítomný čas priebehový sa používa pre opis dejov, ktoré priebehajú práve teraz. Okrem tohto použitia avšak existujú aj ďalšie situácie, v ktorých sa prítomný čas priebehový používa a doslovné dodržiavanie iba tejto jednej poučky spôsobuje študentom problémy.

PRESENT CONTINUOUS používame totiž rovnako aj pre deje, ktoré nemusia prebiehať výlučne v momente rozhovoru. Tieto deje začali, no ešte sa neskončili a v budúcnosti očakávame ich pokračovanie. Základnou črtou týchto dejov je ich prechodnosť - niečo prebieha prerušovane. Často sa s týmto použitím stretávame teda vtedy, ak sme v období istého deja, hlavne dočasného, no my ho nemusíme výlučne vykonávať v momente rozhovoru.

Ako sme si vysvetlili vyššie, deje vyjadrené prítomným časom priebehovým síce väčšinou prebiehajú v momente rozhovoru, ale nemusia. Niektoré deje, ktoré výlučne neprebiehajú v momente, keď o nich hovoríme (z nášho pohľadu ich však vnímame ako deje dočasné), resp. ako deje, ktoré začali niekedy v minulosti, prebiehajú, a potom niekedy v budúcnosti skončia – pre takéto deje rovnako používame prítomný čas priebehový. Takéto deje navyše často prebiehajú prerušovane

V týchto vetách zdôrazňujeme, že dej prebieha dočasne v súčasnosti (avšak nemusí prebiehať výlučne v momente rozhovoru). Tieto deje trvajú kratšiu dobu (napríklad 2 týždne), ktorú často (v anglickej vete) upresňujú príslovkové určenia času ako THESE DAYS / THIS WEEK / TODAY / THIS MONTH a pod. 

Predstavte si, že cestujete vlakom. Sedíme na svojom sedadle a preto poviete “I‘m sitting“. Tu nevzniká žiaden problém, pretože SEDÍTE PRÁVE TERAZ – všetko zapadá do konceptu zaužívanej poučky (prítomný čas priebehový = dej, ktorý prebieha práve teraz). Vy si však potrebujete odskočiť, no keď sa vrátite, zistíte, že na vašom mieste sedí iný cestujúci. Chcete mu teda vysvetliť, že tam sedíte vy – že je to vaše miesto. Čo mu však poviete? “I‘m sitting here” alebo “sit here“? Mnoho študentov uvažuje nasledovne. PRÁVE NESEDÍM, pretože v čase, keď mu to hovorím musím logicky stáť, preto povedia “sit here“. V tomto momente druhý cestujúci sedí na vašom mieste a vy síce stojíte ale zároveň sedíte, pretože miesto, ktoré ste si rezervovali je vaše, máte ho akoby “rozsedené”. Musíme preto povedať “I‘m sitting here“. Ak poviete “sit here” (použijete prítomný čas jednoduchý), znamenalo by to, že na tom mieste pravidelne sedávate – pravidelne, keď cestujete vlakom, vždy sedíte na tom istom sedadle. To je samozrejme nezmysel.

Tieto vety často prekladáme ako “mať rozrobené / mať rozpísané / mať rozmaľované atd.“, no nie stále.continuous

Niekoľko podobných príkladov:

 • I am reading an interesting book. It’s about a family (= Mám rozčítanú zaujímavú knihu. Je o rodine…)
 • Are you teaching at the university now? (= Učíš teraz na univerzite?) – táto otázka však môže padnúť aj pri telefonickom rozhovore dvoch známych. Daný človek, na ktorého je otázka cielená, ale nemusí v danom momente byť vôbec na pôde univerzity.)

DOČASNÉ DEJE

PRESENT CONTINUOUS je typický pre deje, ktoré sa odohrávajú dočasne (tj. prechodné deje). Tieto deje sú odlišné od tých, ktoré dotyčný pravidelne vykonáva.

 • We are staying in a five-star hotel.

Napr. miesto s trvalým pobytom máme v Košiciach, no prechodne, keďže sme na služobnej ceste v Paríži bývame v hoteli. Preto by sme túto vetu povedali v prítomnom priebehovom čase, keďže dej považujeme iba za dočasný.

 • We usually go to school by bus, but this month we are going on foot (= we are walking).

Zvyčajne chodíme do školy autobusom, ale tento mesiac pešky. (ZVYK – chodiť autobusom, DOČASNÁ SITUÁCIA TRVAJÚCA MESIAC – chodiť pešky)

ZMENY

PRESENT CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme o prebiehajúcich zmenách. Tieto vety sú často tvorené so slovesami GET, CHANGE, START, IMPROVE, BEGIN, GROW, FALL, RISE, INCREASE.

 • My English is getting better. (! NIE gets)
 • Your soup is getting colder. (! NIE gets)
 • The population of this town is increasing very fast. (! NIE increases)

ALWAYS

PRESENT CONTINUOUS používame často s prítomným priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.

 • He is always losing my things.
 • She is always learning English.

Porovnajte:

 • PRESENT SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej deje? = vždy
 • PRESENT CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa deje vkuse / neustále = hovoriaci je s dejom značne nespokojný
 • He always watches TV. (= He watches TV every day.)
 • He is always watching TV. (= He watches TV very often / too often.)

Namiesto ALWAYS sa v tomto význame s prítomným priebehovým časom často používajú aj tieto príslovky – FOREVER, CONTINUALLY, CONSTANTLY.

I LIKE TO TALK TO MY FRIENDS WHEN I AM HAVING LUNCH

PRESENT CONTINUOUS používame, ak hovoríme o činnostiach, ktoré robíme uprostred niečoho.

Porovnajte:

 • At six we are usually having a shower. (= O šiestej sme uprostred sprchy.)
 • At six we usualy have a shower. (= Šiesta hodina je typickým časom, kedy máme sprchu.)

Tento princíp môžeme použiť i pre vetách v súvetí:

 • I like to talk to my friends when I am having lunch.

BUDÚCNOSŤ

PRESENT CONTINUOUS používame s budúcim významom pre budúcnosť, ktorú máme dohodnutú (naplánovanú). Dej je dopredu naplánovaný, pričom v týchto vetách často máme aj príslovkové určenie času.

 • I am not working tomorrow.
 • She is coming to stay with me next month.

testik

Nadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste:


Pomohol vám tento článok?

Potom neváhajte vyskúšať online jazykovú školu Langem z produkcie autorov tejto stránky! Ešte prepracovanejší obsah s garanciou tej najvyššej medzinárodnej kvality! Viac info na www.langem.sk alebo nižšie vo videu.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

14 thoughts on “Prítomný čas jednoduchý & Prítomný čas priebehový

 1. Dobrý deň. :-) Vaša stránka je úžasne spracovaná, výstižná a hlavne náučná :-) Som veľmi vďačná za túto stránku. Nikde inde som ešte nevidela tak pekne spracované všetko ohľadom angličtiny. My sme mali na strednej angličtinu B1, ale žiaľ bolo to slabé… učiteľky sa snažili len odbiť si svoju hodinu ako na mnohých školách. Gramatika, čo je to najhlavnejšie, nám nebola dobre vysvetlená, povedala by som, že odfláknutá zo strany učiteľky a o konverzácií, ktorú sme mali uvedenú tiež ako hlavný predmet ani nehovorím… Doteraz som nevedela aký štýl učenia si zvolím aby sa moja angličtina zlepšila. Odkedy som našla Vašu stránku, mám v mnohých veciach jasnejšie. Mám radosť sa znovu učiť a precvičovať si angličtinu. Veľmi pekne ďakujem, mne to veľmi pomohlo aj pomáha táto výučba :-) Obdivujem Vás, že ste si takto dali záležať a vytvorili ste takú perfektnú stránku. :-) Ďakujem ešte raz a prajem pekný deň. :-)

  • Pekný deň Ivana,
   veľká vďaka za Vašu spätnú väzbu. Som potešený nielen preto, že Vám táto stránka pomohla fakticky, ale že vo Vás opäť rozdúchala chuť sa vo svojej angličtine zlepšiť.

   O niekoľko týždňov spustíme nový e-learningový projekt, ktorý bude neporovnateľne prepracovanejšou verziou EnglishGuide. Nájdete tam dômyselnejšie, dôkladnejšie, dôslednejšie vysvetlenú celú gramatiku podľa úrovní s rôznymi sprievodnými cvičeniami. Výuka slovnej zásoby a rôzne iné možnosti štúdia budú ďalšími prednosťami tohto nového projektu. Ak sa Vám EnglishGuide páči, tak si náš nový projekt určite zamilujete ;-) !

   Držím Vám palce a pevne verím, že sa Vám podarí zrealizovať všetky Vaše štúdijné ambície. Možno bude cesta k cieľu náročná, ale nezabúdajte: “Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými.” (Platón)

 2. Chcem sa veľmi poďakovať, že sa našiel niekto, kto vypracoval takto prehľadný článok. Veľmi mi pomohol na ujasnenie týchto dvoch časov. Chystám sa práve robiť skúšky na bilingválne gymnázium, takže mi to veľmi pomohlo. Ešte raz ďakujem :)

 3. Thumb up! After I have read this explanation of present continuous and present simple I have to say it has been very nice written and explained:) I have been trying to find something like this from the early morning.

  Big thank you!

 4. Dobrý deň!
  V septembri som sa 1.krát prihlásila na kurz AJ. Mala som nulové znalosti. Teraz viem asi 100 slov a z gramatiky začínam mať “guláš”. V kurze mi poradili vašu stránku a veľmi sa tomu teším. Dopĺňam si teóriu, ktorú na kurze nestíham. U vás je to veľmi prehľadné.
  Ďakujem.

  • Slovo “ďakujem” na každú pozitívnu reakciu môže znieť ako klišé, no opak je pravdou. Ak naša stránka pomôže “guláš” premeniť na usporiadanejšiu hmotu, z ktorej dokážete do života ťažiť, budeme veľmi potešení ;-) . Bol by som rád, ak by ste mi napísali na e-mail (marek.karafa@gmail.com), v ktorej jazykovej škole ste dostali tip na našu stránku… :-) Nezabudnite o nás povedať aj Vašim známym…

 5. Prispejem slovami chvaly trosku aj ja. Vysvetlenie gramatiky som zatial nikde inde nevidele lepsie spracovane. Mozno je skoda, ze nepises ucebnicu, ci? Urcite by som si ju kupila. Je naozaj vidiet, ze vies co robis a bavi ta to. Som rada, ze som nasla tuto stranku. DAKUJEM.

 6. Rozhodla som sa po dlhšej dobe vrátiť k študovaniu AJ. Mám kopec restov a ešte veľa toho “doháňať”, ale vaša stránka ma “nadchla” najviac”. Je prehľadná, zrozumiteľná a daná problematika super vysvetlená. Uvítala by som viacej testov, kde by som si to mohla preskúšať. Ale ináč robíte super vec :-D

  • Veľmi pekne ďakujem za komentár. Na stránke okrem pár externých autorov prispievam v podstate iba sám, takže aj počet článkov / testov, ktoré vzniknú je výrazne obmedzený. Snažím sa písať čo najčastejšie, no mám aj iné povinnosti, ktorým musím dať často prednosť, keďže táto stránka je len mojou neziskovou záľubou :-). Postupne, pevne verím, že si nájdem čas aj na hromadnejšie pridanie testov. Som veľmi vďačný za Váš komentár. Slová chvály od priaznivcov vždy potešia. Pevne verím, že Vám našim obsahom budeme robiť pri učeniu angličtiny spoločnosť aj naďalej…. :-)

  • Helka, ďakujem veľmi pekne za pochvalu. Všetky ďakovné príspevky ma utvrdzujú v tom, že to čo robím má zmysel a prináša úžitok. Budem rád, ak našu stránku budete používať aj naďalej a poviete o nej všetkým známym. Veľká vďaka ešte raz nie len za tento komentár, ale aj za všetky ďalšie v budúcnosti. ;-)

Pridaj komentár