Test #1: ENGLISH TENSES REVIEW

testikOtestujte sa! Anglické časy (cvičenie – “gramatický mix”). Cvičenie zamerané na precvičenie si všetkých časov.  


TIPPred vypracovaním testu alebo v prípade nejasností pri jeho riešení, nezabúdajte, že na našej stránke nájdete v záložke ” Časy ” všetky anglické časy zrozumiteľne vysvetlené.


Test: ENGLISH TENSES REVIEW #1

Question 1
Larry ___________ breakfast now, so could you call back in about half an hour?
A
have
B
is having
C
has had
D
has been having
Question 1 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame pre prítomné deje, ktoré prebiehajú v momente rozhovoru:
 • Why are you looking at me?
 • They are working very hard today.
 • It is raining now.
 • What are you doing?

Prítomný priebehový čas používame najčastejšie s týmito príslovkami:

  • NOW
  • RIGHT NOW
  • TODAY
  • THIS WEEK
  • THIS YEAR
  • AT THE MOMENT
  • AT PRESENT
Question 2
 • "The restaurant was packed last night."
 • "Yes. Luckily, I ___________ a table in advance."
A
book
B
was booking
C
had booked
D
had been booking
Question 2 Explanation: 
Predminulý čas používame vtedy, ak chceme ujasniť, že dej, o ktorom hovoríme, prebehol ešte pred nejakým iným minulým dejom.
 • I knew I had forgotten my keys.
Question 3
 • "How is your father?"
 • "His condition ___________ day by day.
A
improve
B
improves
C
is improving
D
has improved
Question 3 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme o prebiehajúcich zmenách. Tieto vety sú často tvorené so slovesami GET, CHANGE, START, IMPROVE, BEGIN, GROW, FALL, RISE, INCREASE.
 • My English is getting better. (! NIE gets)
 • Your soup is getting colder. (! NIE gets)
 • The population of this town is increasing very fast. (! NIE increases)
Question 4
 • "Cathy is having trouble with the washing machine."
 • "I am sure Peter ___________ you fix it if you ask him."
A
helps
B
will help
C
is going to help
D
is helping
Question 4 Explanation: 
Ak budúcnosť, o ktorej hovoriaci hovorí iba subjektívne predpovedá - sú to možno jeho očakávanie, nemá žiadne reálna dôkazy, ktoré by dokázali, že dej skutočne prebehne presne tak ako hovoriaci (subjektívne) predpovedá.
 • I'm sure she will love teaching French in London.
 • She hasn't answered the phone today. I expect she will come this afternoon.
 • I think it will rain on Sunday. 
Vety, ktoré o takýchto predpovediach nepodložených dôkazmi pojednávajú často uvádzajú tieto frázy:
 • I expect - I expect she will come this afternoon.
 • (be) afraid
 • (be) sure
 • surely - It will surely pay. - Určite sa to vyplatí
 • (I) think
 • (I) don't think
 • I suppose
 • probably - She will probably be there.
Question 5
This is the first time ___________ snails.
A
I eat
B
I am eating
C
I have eaten
D
I have been eating
Question 5 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame ďalej vtedy, ak vyjadrujeme ľudskú skúsenosť s nejakým dejom (hovoríme o tom, čo človek zažil / nezažil doteraz) a človek stále žije. Ak je človek mŕtvy a my o jeho skúsenostiach rozprávame, musíme použiť minulý čas.
 • I have been to London.
 • I have never had a lot of money.

V tomto použití sa často nachádzajú frázy ako This is the first / second time..., po ktorých umiestňujeme predprítomný čas.

Question 6
When we got to the airport, I realised I ___________ my passport at home!
A
was left
B
left
C
had been leaving
D
had left
Question 6 Explanation: 
Predminulý čas používame vtedy, ak chceme ujasniť, že dej, o ktorom hovoríme, prebehol ešte pred nejakým iným minulým dejom.
 • I knew I had forgotten my keys.
pastperfecttttt Predminulý čas nepoužívame vtedy, ak popisujeme deje, ktoré sa odohrali jeden za druhým. Ak sa však nejaký z chronologického poradia vymaní, predminulý použiť môžeme.
 • My father got in the car, started the engine and looked at us.

Najprv nasadol do auta, potom ho naštartoval a neskôr sa na nás pozrel. - takto sa deje v skutočnosti odohrali.

Predstavme si inú situáciu: Prídeme do školy, tašku položíme na stôl, otvoríme ju, vybalíme si veci a v tom si všimneme, že sme kľúče nechali doma.

Všetky deje idú pekne za sebou, odohráva sa jeden dej za druhým, avšak dej "zabudnutia kľúčov" sa odohral pred všetkými ostatnými - preto pre tento konkrétny dej použijeme predminulý čas (.....I realized I had left my keys at home.)

Question 7
 • "How long ___________ Sue?"
 • "Since we were children."
A
do you know
B
did you know
C
have you known
D
have you been knowing
Question 7 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame vtedy, ak hovoríme o dejoch (najmä stavoch), ktoré začali v minulosti a naďalej pokračujú alebo trvajú v prítomnosti.
 • I’ve known John since 2005. (= dej začal v roku 2005 a stále trvá)
 • I’ve worked in this recording studio for two months. (= dej začal pred dvoma mesiacmi a stále trvá)
Stavové slovesá sa používajú iba v predprítomnom čase jednoduchom. Niektoré významy stavových slovies môžeme použiť i v predprítomnom čase priebehovom. Viac sa o tomto jave dočítate v článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs).
 • I've known her for five years.
 • I've been knowing her for five years.
Question 8
 • "I___________ to reach Cathy on the phone all day.
 • "Don't you know? She's gone on holiday."
A
am trying
B
tried
C
have tried
D
have been trying
Question 8 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame pre deje, ktoré začali v minulosti a pokračujú až do prítomnosti. V momente, keď o deji hovoriaci rozpráva, tento dej stále prebieha a ďalej môže prebiehať (v budúcnosti). V tomto prípade sa vo vete často nachádza príslovkové určenie času s FOR alebo SINCE. Toto použitie je typické pre činnostné slovesá.
 • I have been thinking about buying a car for a while.
 • John has been reading that book for the last two hours.
 • We've been waiting here for an hour. (We are waiting now.)
POZOR! Vo vetách vyššie nesmieme použiť prítomný čas jednoduchý, ani priebehový. Hlavný rozdiel medzi prítomným časom a predprítomným časom je v tom, či sa dej týka iba prítomnosti alebo má dej istú súvislosť s minulosťou.
  • We wait here for an  hour.
  • We are waiting here for an hour.
  • We are waiting here. (akonáhle do vety umiestníme AKO DLHO dej prebieha - spojíme prítomnosť s minulosťou, musíme použiť predprítomný čas)
  • We have been waiting here for an hour.
  Ak hovoríme o tom AKO DLHO sa niečo (doteraz) deje, kladieme si teda otázku HOW LONG  používame predprítomný čas priebehový.
  • I've been eating for an hour. (= HOW LONG?)
  • We've been playing a lot of hockey lately.
  • How long have you been playing music?
  Ak hovoríme o tom KOĽKO KRÁT sa niečo (doteraz) deje, kladieme si teda otázku HOW MUCH / HOW MANY / HOW MANY TIMES - používame predprítomný čas jednoduchý.
  • I've eaten four oranges. (= HOW MANY?)
  • We've played hockey four times this month. (= HOW MANY TIMES?)
  • How many CDs have you played?
Question 9
I am reading an interesting book. I ___________ it from the library yesterday.
A
borrowed
B
have borrowed
C
had borrowed
D
had been borrowing
Question 9 Explanation: 
Predminulý čas nepoužívame vtedy, ak hovoríme, že niečo jednoducho v minulosti (pred nejakým časom) prebehlo.
 • I am reading an interesting book. I borrowed it from the library yesterday. (! NIE I had borrowed it from the library yesterday.) - nie je tu potreba použiť predminulý čas
Question 10
 • "Gary is in hospital."
 • "Yes, I know. ___________ her tomorrow."
A
I visit
B
I am going to visit
C
I'll visit
D
I have visited
Question 10 Explanation: 
 • plánovaná budúcnosť - rozhodnutie padne pred momentom rozhovoru -> BE GOING TO
 • neplánovaná budúcnosť - rozhodnutie padne ako reakcia na práve odohrávajúci sa dej v momente rozhovoru -> WILL
 • predpoveď v budúcnosti podložené dôkazmi -> BE GOING TO
 • predpoveď v budúcnosti nepodložené dôkazmi (subjektívna) -> WILL
Question 11
Mr Todd ___________ for thirty years when he retired.
A
taught
B
was teaching
C
had taught
D
had been teaching
Question 11 Explanation: 
Ak dávame dôraz na čas, počas ktorého dej prebiehal používame predminulý priebehový čas. Ak je pre nás výsledok / efekt deja dôležitejší, použijeme predminulý čas jednoduchý.
 • She'd been working in the garden. She was dead tired. (= dôraz na trvaní deja)
 • She'd worked in the garden. It looked great. (= dôraz na výsledku deja)
Ak hovoríme o tom ako dlho sa niečo dialo do nejakého bodu v minulosti, kladieme si teda otázku HOW LONG - používame predminulý čas priebehový. Ak hovoríme o tom, koľko krát sa niečo udialo do nejakého bodu v minulosti, kladieme si teda otázku HOW MUCH / HOW MANY - používame predminulý čas jednoduchý.
 • She had been playing football for 3 hours when they arrived. (= for 3 hours...)
 • I'd heard the result many times before. (= many times...)

Porovnajte PREDMINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ:
 • When we came, they had been watching TV. (= prišli sme po tom, čo dopozerali TV - dej pozerania TV prebehol pred našim príchodom)
 • When we came, they were watching TV. (= prišli sme a oni práve pozerali TV - dej prebiehal počas toho ako sme prišli)
Question 12
Hurry up! Everybody ___________ for you.
A
wait
B
is waiting
C
has waited
D
has been waiting
Question 12 Explanation: 
Použijeme prítomný čas priebehový, ktorý nám opisuje, čo prebieha v momente rozhovoru. Predprítomné časy použiť nemôžeme. Hlavný rozdiel medzi prítomným časom a predprítomným časom je v tom, či sa dej týka iba prítomnosti alebo má dej istú súvislosť s minulosťou.
Question 13
Carol was delighted to hear that he ___________ the job.
A
had got
B
was getting
C
has got
D
had get
Question 13 Explanation: 
Predminulý čas používame vtedy, ak chceme ujasniť, že dej, o ktorom hovoríme, prebehol ešte pred nejakým iným minulým dejom.
 • I knew I had forgotten my keys.
Question 14
I have told him not to do that, but he ___________. (= He refuses to listen.)
A
isn't going to listen
B
won't have listened
C
won't listen
Question 14 Explanation: 

WON'T (zápor od WILL) používame vo význame neochoty, či dôrazného odmietnutia. Podmetom týchto odmietnutí je živá bytosť.

  • I won't tolerate that. / I will not tolerate that. - To nestrpím. (= I am not willing to tolerate that.)

Takéto vety často prekladáme dvojitým záporom "nie a nie", teda "nechce, odmieta" napr. naštartovať / povedať / počúvať apod.

  • I'd like to give him a hand but he won't tell the truth. - Chcel by som mu pomôcť, ale on nie a nie a povedať pravdu. (nechce povedať pravdu)

WON'T (zápor od WILL) často používame aj vtedy, ak podmetom nie je osoba (napr. človek).

  • The bus won't start. - Ten autobus nie a nie naštartovať. (nechce naštartovať)
There are 14 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk