Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)

AAaČlánok zameraný na anglické “stavové a dynamické slovesá” (state verb / stative verbs /non-progressive verbs and action verbs / dynamic verbs). Viete prečo je veta “It is belonging to me” nesprávna? Prečítajte si tento článok.


stavove-slovesa

V angličtine existujú slovesá, ktoré bežne nepoužívame v priebehovom čase. Opisujú stavy a nie dynamické činnosti. Preto ich nazývame “STAVOVÉ SLOVESÁ” (state verb / stative verbs /non-progressive verbs). Napr. LIKE / BELONG / BE atd.

 • I like apples. (! NIE  I am liking apples.)
 • She is 30. (! NIE  She is being 30.)
 • It belongs to me. (! NIE  It is belonging to me.)

dynamicke-slovesa

Naopak, slovesá, ktoré môžeme použiť v priebehovom čase sa nazývajú “DYNAMICKÉ SLOVESÁ” (action verbs / dynamic verbs). Dynamické slovesá sú slovesá, ktoré opisujú, čo robíme alebo čo sa deje s vecami okolo nás. Napr. PLAY / GO / COME / WAIT atd.

 • I am reading my new book.
 • I am working in the garden.

Toto je zoznam najbežnejších stavových slovies rozdelených podľa skupín:

PREMÝŠĽANIE / UVAŽOVANIE / NÁZORY

 • believe – veriť
 • know - vedieť, poznať
 • mean - mieniť, myslieť
 • think - myslieť si, domnievať sa
 • understand - rozumieť, chápať
 • imagine – domnievať sa, myslieť si
 • agree – zastávať rovnaký názor, súhlasiť
 • see – chápať, rozumieť
 POCITY / EMÓCIE
 • adore – zbožňovať
 • appreciate - vedieť oceniť
 • hate – nenávidieť, neznášať
 • like - mať rád
 • love - milovať, mať rád
 • need - potrebovať
 • prefer - preferovať
 • want – chcieť
 • detest - neznášať, mať silný odpor k
 • dislike - nemať v láske
 • loathe - nenávidieť / neznášať, mať odpor k
 • forgive - odpustiť

 EXISTENCIA / BYTIE

 • be – byť
 • exist – byť, existovať

ZMYSLY

 • feel – byť na dotyk aký, tušiť
 • hear - počuť
 • see – vidieť, zbadať
 • smell - vydávať vôňu
 • taste – mať (prí)chuť čoho

VZHĽAD 

 • appear – zdať sa, javiť sa
 • resemble - podobať sa
 • seem – zdať sa
 • look (= appear)

VLASTNÍCTVO

 • belong – patriť
 • have - mať (vlastniť)
 • own – vlastniť (mať)
 • posses – vlastniť

 OSTATNÉ SLOVESÁ

 • contain - obsahovať
 • consist – skladať sa
 • depend - závisieť
 • require – vyžadovať
 • wish – chcieť

Nikdy nie v priebehovom čase!

Niektoré slovesá budú vždy patriť iba k stavovým slovesám. Tieto slovesá sú napr. 

 • belong to
 • consist of
 • contain
 • depend
 • deserve
 • desire
 • know
 • matter
 • own
 • possess
 • prefer
 • seem
 • This house belongs to my family.
 • know a few words of English.

Stavové slovesá v priebehovom čase

Niektoré slovesá, ktoré patria medzi stavové môžu byť použité i v priebehovom čase, pretože majú viacero významov. Niektoré z nich sú dynamické, iné stavové. Základný princíp fungovania slovies z tabuľky nižšie si ukážeme na príklade so slovesom SMELL.

SMELL má dva základné významy:

 1. byť cítiť (vydávať vôňu)
 2. ovoňať

Význam A. je stavový, zatiaľ čo význam B. je dynamický.

Preložme si teda tieto štyri vety:

 • Voniam kvety práve teraz. = I am smelling the flowers now.
 • Voniam kvety každý deň. = I smell the flowers every day.
 • Naša polievka vždy vonia dobre. = Our soup always smells good.
 • Otvorím okno pretože naša spálňa smrdí príšerne. = I will open the window because our bedroom smells terrible.

SMELL vo význame OVOŇAŤ sa správa ako bežné sloveso GO, COME, PLAY – je teda dynamické. Ak mu to “časy dovolia”, môžeme ho v tomto význame použiť v priebehovom čase alebo v jednoduchom čase. Ak sme vo vete mali NOW, použili sme čas priebehový, ak sme vo vete mali naopak príslovkové určenie typické pre čas jednoduchý, ako napr. EVERY DAY, použili sme sloveso SMELL v tomto význame v čase jednoduchom.

SMELL vo význame BYŤ CÍTIŤ zaradzujeme k stavovým slovesám. Prvá veta nám vyjadruje stály dej, preto je logické, že v nej nepoužijeme prítomný čas priebehový, ale jednoduchý. V druhej vete je to podstatne iné. Logicky do tejto vety patrí prítomný čas priebehový. Rozhodneme sa v momente rozhovoru otvoriť okno, pretože aktuálne prebiehajúci dej nás k tomu pobáda. Ako však vidíme, sloveso SMELL (aj napriek tomu ale) nedáme do priebehového času, pretože v tomto význame je to sloveso stavové!!!

   • I will open the window because our bedroom is smelling terrible.

Takto sa správajú aj slovesá v nasledujúcej tabuľke. Jeden ich význam (v stĺpci “ACTION”) je dynamický (vtedy sa môžu nachádzať podľa situácie ako v priebehovom čase, tak i jednoduchom čase), druhý ich význam (v stĺpci “STATE”) je stavový (vtedy sa môžu nachádzať iba v čase jednoduchom):

 ACTION STATE
 She is having dinner at the moment. (HAVE =  jesť) She has a new bicycle. (HAVE = vlastniť)
 I am thinking of selling my house. (THINK =  uvažovať) I think we should go to bed now. (THINK = myslieť si, domnievať)
 He is appearing on television today. (APPEAR =  vystúpiť / vystupovať) She appears to be hungry. (APPEAR = zdať sa)
 They are smelling the flowers. (SMELL = ovoňať) The soup smells good. (SMELL = byť cítiť, vydávať vôňu)
 I am seeing her tomorrow morning. (SEE =  navštíviť) I see what you mean. / Now I see. (SEE = rozumieť,chápať)
 She is being very patient today. (BE = správať  sa) She is usually very patient. (BE = byť)
 We are tasting wines. (TASTE = ochutnať /  degustovať) The soup tastes horrible. (TASTE = mať príchuť / chutiť)
 I am weighing this book. (WEIGH = zvážiť niečo) This book weighs 2 kilos. (WEIGH = vážiť koľko)
 We are really admiring the view. (ADMIRE =  kochať sa čím) I think they admire my courage. (ADMIRE = obdivovať)
 I am feeling fine. (FEEL = cítiť sa) I feel I should go home. (FEEL = tušiť, mať názor)
 She is feeling her skirt to see if it is dry. (FEEL =  ohmatať) Her skirt feels soft. (FEEL = byť na dotyk aký)
 We are fitting the new carpet tomorrow. (FIT =  pripevniť) This size fits me. (FIT = pasovať, sedieť)
 I am measuring this table. (MEASURE = zmerať,  premerať) This table measures 25 cm across. (MEASURE = merať /mať dĺžku/

Stavové slovesá používame niekedy v priebehovom čase preto, lebo chceme veľmi zdôrazniť aktuálnu, krátkodobú situáciu. Toto je typické pre slovesá LOVE / LIKE / COST / HOPE

 • I like films. (stály / všeobecný postoj)
 • I‘m liking every minute of this film. (konštatovanie počas filmu)

So slovesami, ktoré opisujú ako sa fyzicky teraz cítime, môžeme použiť jednoduchý čas, ale aj priebehový a to bez zmeny vo význame.

 • I feel sick. / I am feeling sick.
 • My legs ache. / My legs are aching.
 • My hand hurts. / My hand is hurting.

Tvar AM / IS / ARE BEING + PRÍDAVNÉ MENO nám opisuje ako sa niekto aktuálne správa. Ak opisujeme všeobecný povahový rys, použijeme iba  AM / IS / ARE + PRÍDAVNÉ MENO. Porovnajte:

 • He is very patient. – On je veľmi rozvážny (= všeobecnosť, opisujem povahový rys)
 • He is being very patient. – On sa správa veľmi rozvážne. (= aktuálny stav, opisujeme ako sa niekto správa)

POZOR! Ak AM / IS / ARE BEING + PRÍDAVNÉ MENO vo vete nemôžeme preložiť ako SPRÁVAŤ SA, priebeh nepoužijeme.

 • I am not tired at all. (! NIE  I am not being tired at all.)

Slovesá zmyslového vnímania ako SEE / SMELL / HEAR / TASTE, ak sa vo vete nenachádzajú vo svojom statickom význame bežne nepoužívame v priebehovom čase. Ak chceme zdôrazniť priebehovosť, používame s týmito slovesami modálne sloveso CAN (pre prítomnosť), COULD (pre minulosť).

 • I could hear their footsteps.
 • I can hear their footsteps.

Priebehový tvar so stavovými slovesami občas používame preto, aby sme pri stavovom slovese dali dôraz na momentálny stav.

 • I’m loving it! = I’m really enjoying it. 

Niektorí učitelia vám budú tvrdiť, že tieto tvary nie sú správne. Opak je však pravdou. Na druhej strane toto použitie nie je tak bežné, preto sa vás na to v teste určite nikto nespýta. Buďte teda s týmto použitím stavových slovies opatrní a ak to ide, vyhnite sa mu.


Prečo je možné slovesá LOOK AT / LOOK FORRWARD TO / LOOK FOR … / WATCH / LISTEN použiť v priebehovom tvare? Vyjadrujú totiž deje, ktoré robíme úmyselne. Patria k dynamickým slovesám.

 • I am looking at you.
 • I am watching TV.
 • I am listening to the news on the radio.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Slovesá by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

2 thoughts on “Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)

Pridaj komentár