Vzťažné vety (relative clauses)

AAaVzťažné vety v angličtine (relative clauses) – defining relative clauses / non-defining relative clauses. Vzťažné zámena (WHICH / WHO / WHOSE / THAT), vynechávanie vzťažných zámen, písanie čiarok.


Vzťažné vety sú vety, ktoré bližšie určujú a popisujú podstatné meno v hlavnej vete, na ktoré sa vzťahujú.

Delíme ich na dve skupiny:

 • REŠTRIKTÍVNE VZŤAŽNÉ VETY = určujúce vzťažné vety (defining relative clauses)
 • NEREŠTRIKTÍVNE VZŤAŽNÉ VETY = neurčujúce vzťažné vety (non-defining relative clauses)

Vzťažné vety ďalej môžu byť:

 • PODMETOVÉ = vzťažné zámeno nahradzuje podmet
 • PREDMETOVÉ = vzťažné zámeno nahradzuje predmet

Pozrime sa spoločne na nasledujúcu vetu:

 • The teacher who teaches Maths is popular in the school. – Učiteľ, ktorý
 Vzťažnú vetu máme vyššie zvýraznenú. Podáva nám bližšie informácie o tom, ktorého učiteľa myslíme.

REŠTRIKTÍVNE VZŤAŽNÉ VETY (určujúce)

Reštriktívne vzťažné vety obsahujú dôležitú informáciu, ktorá nám pomáha presnejšie určiť, prípadne zaradiť podstatné meno, na ktoré sa vzťahuje. Pre zachovanie významu celej vety ju nemôžeme vynechať. Informáciu, ktorú obsahujú je teda nevyhnutná pre zmysel hlavnej vety. Vo vete ju preto neoddeľujeme čiarkou.

 • Dievča, ktoré sa pri nehode zranilo je teraz v nemocnici.
 • The girl who was injured in the accident is now in hospital.

Vzťažná veta “who was injured in the accident” nám bližšie určuje podstatné meno “dievča”. Na výber máme množstvo dievča, no vďaka tejto vzťažnej vete, ktorá nám bližšie charakterizuje, ktoré dievča máme na mysli nie je problém s jej identifikáciou. Bez tejto vedľajšej vety by celá veta stratila obsah, ktorý je pre pochopenie kontextu kľúčový.

 • I don’t like stories which have unhappy endings.
 • The man who lives opposite has just died.
 • The book which I am reading is a novel.

NEREŠTRIKTÍVNE VZŤAŽNÉ VETY (neurčujúce)

Nereštriktívne vzťažné vety neobsahujú tak dôležitú informáciu, bez ktorej by bolo problém určiť to, o kom / čom hovoríme. Takáto informácia uvedená vo vete je iba doplnková – niečo naviac. Z vety túto informáciu môžeme pokojne vynechať. Ak ju vo vete umiestníme, urobíme tak za použitia čiarok, ktoré túto vzťažnú vetu oddelia. V týchto vetách navyše vzťažné zámeno nevynechávame.

 • Jeho auto, ktoré bolo veľmi staré sa pokazilo po iba piatich minútach.
 • His car, which was very old, broke down after just five minutes

 V tejto vete nám vzťažná veta “, which was very old,” dáva iba dodatočnú informáciu o danom vozidle. Ak by sme ju z vety vynechali, veta by stále nestratila zmysel. Daný človek má len jedno auto, všetci vedia, o ktoré auto sa jedná. Táto veta nám dotvorí len akýsi “vetný doplnok”.

 • Mr Jones, who teaches Science, is very popular in the school.

Vzťažné vety podmetové alebo predmetové

Vzťažné vety môžu byť podmetové alebo predmetové na základe toho, či vzťažné zámeno nahradzuje podmet alebo predmet vedľajšej vety.

V reštriktívnych (určujúcich) podmetových vzťažných vetách musí byť vzťažné zámeno

PODMETOVE

WHICH / THAT je podmetom – preto z vety nemôže byť vynechané

V reštriktívnych (určujúcich) predmetových vzťažných vetách môžeme vzťažné zámeno vynechať. To je práve vtedy, keď je vo vete podstatné meno alebo podmetové zámeno medzi vzťažným zámenom a slovesom. V našom prípade to je podmetové zámeno (I) medzi vzťažných zámenom (WHICH / THAT) a slovesom (READ)

PREDMETOVA

WHICH / THAT je predmetom – preto z vety môže byť vynechané

 • The car (which / that) I bought is very old. – WHICH tu nemá funkciu podmetu vedľajšej vety. Ak ho vynecháme, veta bude mať stále svoj podmet.
 • The car I bought is very old.
 • A camel is an animal which / that lives in hot countries. - WHICH tu funkciu podmetu vedľajšej vety. Ak ho vynechávame, táto veta zostane bez podmetu.
 • A camel is an animal lives in hot countries.

V nereštriktívnych (neurčujúcich) vzťažných vetách zámeno nemôžeme nikdy vynechať.


Vzťažné zámena

Vedľajšie vzťažné vety uvádzame pomocou:

 • a) vzťažných zámen: who, whom, whose, which, that
 • b) vzťažných prísloviek: when, where, why 
  Vzťažné zámeno nahradzuje podmet vedľajšej vety (nemôžeme z vety vynechať) Vzťažné zámeno nahradzuje predmet vedľajšej vety (môžeme z vety vynechať) Vlastníctvo (nemôžeme zámeno z vety vynechať)
   WHO / THAT  WHO / WHOM / THAT WHOSE
používame pre životné podstatné mená (hl. pre ľudí) The man who / that lives opposite has just died. She is the woman (who / that / whom) I met at the office.  That’s the lady whose husband has died.
WHICH / THAT WHICH / THAT WHOSE / OF WHICH
používame pre neživotné podstatné mená (hl. veci) a zvieratá A camel is an animal which / that lives in hot countries.  The car (which / that) I bought is very old.  That’s the golf club whose interior / the interior of which is being reconstructed.

WHO / WHICH

WHO / WHICH prekladáme ako “ktorý”. Patria medzi najpoužívanejšie vzťažné zámená.

WHO používame pre životné podstatné mená (osoby)

WHICH používame pre neživotné podstatné mená a zvieratá

 • The man over there, who is called Bill Gates, started Microsoft. - nereštriktívna veta, v ktorej používame WHO pre životné podstatné meno
 • Mr Jones, who teaches Science, is very popular in the school. - opäť nereštriktívna veta, v ktorej používame WHO pre osobu (človeka) Mr Jonsa
 •  The car which I bought is very old. - reštriktívna veta, v ktorej použijeme WHICH pre neživotné podstatné meno – auto

WHICH s predložkou

Pri WHICH môžeme predložku umiestniť pred toto vzťažné zámeno alebo až na koniec vzťažnej vety. Rozdiel je v miere formálnosti. Porovnajte!

formálnejšie

menej formálne

the chair on which you’re sitting the chair which you’re sitting on

THAT namiesto WHO / WHICH / WHOM?

V reštriktívnych vzťažných vetách, či už podmetových alebo predmetových môžeme nahradiť WHO / WHOM / WHICH zámenom THAT.

 • Did you see the programme about the man who started Microsoft?
 • Did you see the programme about the man that started Microsoft?

V nereštriktívnych vzťažných vetách (po čiarke) použiť zámeno THAT namiesto WHO / WHOM / WHICH nemôžeme.

 • My father, who is seventy-five years old now, was a teacher.
 • My father, that is seventy-five years old now, was a teacher.

Kedy preferujeme THAT pred WHICH?

THAT používame navyše po treťom stupni prídavných mien a po výrazoch ALL / SOMETHING / NOTHING / ANYTHING / NONE / MANY / FEW zvyčajnejšie ako ako WHICH.

Ako by ste preložili vetu “To je niečo, čomu nerozumiem.“?

 • This is something what I don’t understand. - POZOR si dávajte na nesprávne používanie WHAT. Jedná sa o vzťažnú vetu a WHAT vzťažným zámenom nie je! Nemôžeme ho preto v týchto vetách použiť.
 • This is something that I don’t understand.

Ďalšie pravidlo hovorí, že pred THAT predložku nikdy nepoužívame!

WHAT nie je vzťažné zámeno!

Ako som vyššie spomínal, WHAT nie je vzťažné zámeno! Nemôžeme ho používať vo vzťažných vetách i keď nás slovenský preklad vety k tomu zvádza.

 • I want to know what happened to you. – Chcem vedieť, čo sa ti stalo. (= jedná sa o predmetnú vetu, v ktorej sa WHAT môže nachádzať)
 • This is something that makes me happy. – To je niečo, čo ma teší. (= jedná sa o vzťažnú vetu, ktorá nám rozvíja podstatné meno /something/)

WHO vs. WHOM

WHOM namiesto WHO používame hlavne vo formálnom štýle alebo v písomnom prejave, ak sa vzťahuje na osobu, ktorá je predmetom slovesa. Je to oveľa bežnejšie v písanom jazyku ako hovorovom.

 • The woman whom we met was my teacher.
 • The woman who we met was my teacher.

Ďalším rozdielom je použitie predložky, ak ju veta obsahuje. Ak je vo vete pri WHO predložka, umiestňujeme ju až na koniec vzťažnej vety a nie hneď pred WHO.

 • Of all my friends, she’s the one who I’d like to spend my vacation with.
 • Of all my friends, she’s the one with who I’d like to spend my vacation.

Naopak, pri WHOM stojí predložka, ak ju veta obsahuje, pred týmto vzťažným zámenom.

 • There were only a few students to whom the young lady spoke.

Porovnajte!

formálnejšie

menej formálne

There were only a few students to whom the young lady spoke. There were only a few students who the young lady spoke to.

WHOSE

Zámeno WHOSE je privlastňovacie vzťažné zámeno. Používame ho pre životné, tak i neživotné podstatné mená.

 • That’s the golf club whose interior is being reconstructed.
 • That’s the boy whose bicycle has been stolen. (= ktorého bicykel …) – privlastňujeme

Vo formálnejšej angličtine pre neživotné podstatné mená používame väzbu OF WHICH. WHOSE stojí pred privlastňovanou vecou, no väzba OF WHICH stojí až za privlastňovanou vecou.

 • That’s the golf club the interior of which is being reconstructed.

WHOSE s predložkou

Pri WHOSE môžeme predložku umiestniť pred toto vzťažné zámeno alebo až na koniec vzťažnej vety. Rozdiel je v miere formálnosti. Porovnajte!

formálnejšie

menej formálne

This is the woman with whose daughter I worked. This is the woman whose daughter I worked with.

Vzťažné príslovky

Tieto vzťažné vety nám rozvíjajú podstatné meno, ktoré sa nachádza pred nimi.

 ČAS WHEN The day when I first saw you …
 MIESTO WHERE The country where my mother was born is …
 PRÍČINA WHY That’s the reason why it happened.

WHERE

WHERE môžeme nahradiť pomocou WHICH / THAT + predložka a v takom prípade môžeme WHICH / THAT navyše úplne vynechať.

 • The car where he was killed has been found.
 • The car which / that he was killed in has been found.
 • The car he was killed in has been found.

WHEN

WHEN používame po podstatných menách vzťahujúcich sa k času (napr. time, day, year apod.). Rovnako ho môžeme nahradiť zámenom THAT alebo ho úplne vynechať.

 • That was the day when she got married.
 • That was the day that she got married.
 • That was the day she got married.

WHY

Pomocou WHY uvádzame príčinu, najmä po slove “reason“. Rovnako ho môžeme nahradiť THAT alebo vynechať.

 • The reason why he went to the theatre was that he …
 • The reason that he went to the theatre was that he …
 • The reason he went to the theatre was that he …

Čiarky, čiarky, čiarky…

Vzťažné vety určujúce v angličtine čiarkami neodeľujeme.

Vzťažné vety neurčujúce je potrebné oddeliť čiarkami. Intonačne je po čiarke krátka pauza.

Čiarky nám teda menia význam vety:

 • His dog which is black is very old.Má viac psov, vedľajšia veta nám presne určuje, o ktorého presne sa jedná. Je to teda reštriktívna vzťažná veta, ktorá do vety dodáva veľmi podstatnú informáciu.
 • His dog, which is black, is very old.Má len toho jedného psa, vedľajšia veta nám len dáva navyše informáciu o farbe psa. Ak by ju veta neobsahovala, aj tak by sme vedeli, o ktorého psa sa jedná.

Predložky a ešte raz predložky…

Zvyčajne pred vzťažné zámeno predložku neumiestňujeme. Všimnite si rozdiel!

 • The trip on which I went was amazing. (formálne – málo používané)
 • The trip which I went on was amazing. (bežné)
 • The trip I went on was amazing. (najbežnejšie)
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

4 thoughts on “Vzťažné vety (relative clauses)

 1. VYNIKAJÚCA VZDELÁVACIA STRÁNKA! Oba palce hore! Narazila som na ňu len dnes a okamžite som sa “zamilovala”. Hľadala som niečo, čo by mi pomohlo vytvoriť stručný a prehľadný študijný materiál pre mojich SŠ študentov na tému Defining and non-defining relative clauses, keďže teraz, počas dištančného online vzdelávania, potrebujem viac než za normálnych okolností vysvetľovať žiakom učivo nielen ústne, ale zdieľať / posielať im aj písomné materiály. Dúfam, že vám, Marek, neprekáža, že tak trochu “kradnem” váš “know-how”. Každopádne, váš spôsob vysvetlenia tejto konkrétnej časti gramatiky je skvelý. Srdečná vďaka za pomoc.

Pridaj komentár