Trpný rod s dvoma predmetmi (the passive voice with two objects)

AAaNiektoré slovesá môžu mať v angličtine dva predmety. Vete v činnom rode s dvoma predmetmi zodpovedajú v angličtine v trpnom rode až dve možné vety. V tomto článku sa teda oboznámime s TRPNÝM RODOM S DVOMA PREDMETMI.


Skôr než začnete čítať tento článok, bolo by dobré, ak by ste si naštudovali dva základné problematiky, ktoré sa v tomto článku budú spájať:

  1. Trpný rod (the passive voice)

  2. Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect)


Ako teda viete, niektoré slovesá môžu mať v angličtine predmet PRIAMY a predmet NEPRIAMY

TRPNYROD-2PREDMETY

  • V prvom prípade sa NEPRIAMY PREDMET vety v činnom rode stáva PODMETOM vety v trpnom rode. PODMETOM trpného rodu je teda OSOBA.
  • V druhom prípade sa PRIAMY PREDMET vety v činnom rode stáva PODMETOM vety v trpnom rode. PODMETOM trpného rodu je teda VEC.

PODMET

SLOVESO

NEPRIAMY PREDMET

 PRIAMY PREDMET

ČINNÝ ROD Lisa gave Peter a car.
TRPNÝ ROD #1 Peter was given   a car.
TRPNÝ ROD #2 A car was given to Peter.  
  • V angličtine uprednostňujeme prvý spôsob, teda slovosled, kedy je PODMETOM vety v trpnom rode OSOBA (= človek).
  • Druhý spôsob, kedy je PODMETOM vety v trpnom rode VEC nie je v angličtine veľmi používaný.

Ďalšie príklady:

  • I was given the present. – Dostal som darček.
  • I was told that … – Bolo mi povedané, že …
  • We were offered a job. – Dostali sme ponuku na prácu.
  • The present was given to me. – Ten darček som dostal ja.

Výnimky!

Ako ste sa v článku ” Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect) ” mohli dočítať, niektoré slovesá sa môžu nachádzať iba v tejto štruktúre:

PODMET + SLOVESO + PRIAMY PREDMET (= vec) + PREDLOŽKA + NEPRIAMY PREDMET (= osoba / skupina ľudí)

 ČINNÝ ROD 

 TRPNÝ ROD

They explained us their reasons. We were explained their reasons.
They explained their reasons to us. Their reasons were explained to us.

!Trpný rod s týmito slovesami (napr. SUGGEST, EXPLAIN, DESCRIBE…) nemôžeme tvoriť dvoma spôsobmi. Tvoríme ho len druhým spôsobom, kedy je PODMET trpnej vety VEC (= priamy predmet).

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár