Privlastňovacie zámená (possessive pronouns / adjectives)

slovnedruhyPrivlastňovacie zámena v angličtine – prívlastkový / samostatný tvar. Tento článok sa teda venuje ” possesive pronouns / adjectives “.


PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ nám pomáhajú vyjadriť vlastníctvo (= môj, tvoj, jeho…). Majú dva tvary:

 1. prívlastkový (my, your, his ….)
 2. samostatný (mine, yours, his…)

OSOBNÉ ZÁMENA PRÍVLASTKOVÝ TVAR SAMOSTATNÝ TVAR
 I my mine
 you (singular/plural) your yours
 he his his
 she her hers
 it its -
 we our ours
 they their theirs

PRÍVLASTKOVÝ TVAR privlastňovacích zámen používame pred podstatným menom.

 • This is my house. (= Toto je môj dom.) -> ZÁMENO + PODSTATNÉ MENO
 • His book is heavy. (= Jeho kniha je ťažká) -> ZÁMENO + PODSTATNÉ MENO

Tento druh môžete v anglickej literatúre nájsť pod názvom POSSESIVE DETERMINERS / POSSESIVE ADJECTIVES.

SAMOSTATNÝ TVAR privlastňovacích zámen používame bez podstatného mena.

 • This house is mine. (= Tento dom je môj.) -> Za zámenom nenasleduje podstatné meno, preto musíme použiť SAMOSTATNÝ TVAR privlastňovacieho zámena – teda nie MY, ale MINE.
 • This book is not his. (= Táto kniha nie je jeho.) -> Za zámenom nenasleduje podstatné meno, preto musíme použiť SAMOSTATNÝ TVAR privlastňovacieho zámena – teda HIS. To ale vyzerá rovnako i v prívlastkovom i v samostatnom tvare.

Tento druh môžete v anglickej literatúre nájsť pod názvom POSSESIVE PRONOUNS.


Vyhnite sa chybám!

Po samostatnom tvare zámen nepoužívame “ ‘s “, ale iba ““, ktoré píšeme spolu so zámenom.

 • Is this book ours? (! NIE Is this book our’s?)

Po samostatnom tvare zámen nemôže nasledovať podstatné meno. Ak nasleduje, použijeme prívlastkový tvar.

 • This is her book. (! NIE  This is hers book.)
 • This book is hers. (! NIE  This book is her.)

Pred privlastňovacím zámenom nepoužívame člen.

 • This is the her house.
 • It is not a your book. It’s a mine.

Nezamieňajte si its a it’s.

 • it’s (= skrátený tvar od IT IS alebo IT HAS) -> It’s (= it is) 4 o’clock. / It’s been (= it has) snowing the whole day.
 • its (= privlastňovacie zámeno

ITS sa nepoužíva v samostatnom tvare, ale iba v tvare prívlastkovom (= po podstatnom mene).


Namiesto privlastňovacieho zámena používame často člen THE. Je to hlavne v tých prípadoch, kedy hovoríme o časti ľudského tela, pred ktorou umiestňujeme predložku.

  • He kissed me on the neck.

Slovesá, ktoré často v týchto väzbách používame sú KISS / BITE / TOUCH / HIT / PUNCH / STING atd.

THE používame v tejto situácií hlavne vtedy, ak štruktúra vety vyzerá takto: SLOVESO (niektoré z vyššie spomínaných) + OSOBNÉ ZÁMENO V PREDMETNOM TVARE (me, them, him…) + PREDLOŽKA + THE + ČASŤ ĽUDSKÉHO TELA.

V iných prípadoch, člen THE nepoužívame, ale namiesto toho používame PRIVLASŇOVACIE ZÁMENO.

 • I have got a snake on my leg. (! NIE I have got a snake on the leg.)

Ak chceme zdôrazniť, že niečo niekomu patrí a určite to nepatrí niekomu inému, pred privlastňovacie zámena umiestňujeme slovo OWN (= vlastný).

 • They have got their own car.
 • They have got a car of their own.

Samostatný tvar privl. zámen často v angličtine nachádzame v štruktúrach, kde sa uplatňuje dvojitý genitív.

 • a friend of mine (= môj priateľ)

O tomto jave si povieme v niektorom z našich ďalších článkov.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár