Trpný rod (the passive voice)

AAaTRPNÝ ROD v angličtine (THE PASSIVE VOICE) – tvorba / význam / použitie / základné pravidlá.


Trpný rod je v angličtine veľmi používanou súčasťou gramatiky. Na začiatok je nutné povedať, že trpný rod je v anglickom jazykuoveľa viac používaný v porovnaní so slovenčinou. Do určitej miery to súvisí s nedostatkom koncoviek u anglických podstatných a prídavných mien a s ustáleným slovosledom anglickej vety. Pretože platí, že podmet môže byť vo vete iba pred slovesom, bolo potrebné vytvorenie štruktúry, ktorou je práve trpný rod. Pomocou neho sa zmení na podmet ľubovoľné podstatné meno, ktoré je vo vete s činným rodom predmetom. 

V angličtine, v jednoduchej oznamovacej vete sa na prvom mieste vždy nachádza podmet (na rozdiel od slovenčiny, kde podmet môže byť aj na inom mieste – “Na druhom mieste sa umiestnil môj brat“, alebo môže byť dokonca aj nevyjadrený -“Prší.“) . Napríklad: “It (podmet) is raining.” / “The car (podmet) is green.” / “My mother (podmet) worked in the office.” 

Pokiaľ tento podmet vykonáva nejakú činnosť, hovoríme, že sloveso je v činnom rode. Naopak, keď podmet prijíma činnosť, sloveso je v trpnom rode.

Máme pred sebou dvojicu viet:

 1. ČINNÝ ROD:  Lisa rozbila okno. =  Lisa broke the window.
 2. TRPNÝ ROD: Okno rozbila Lisa. = The window was broken by Lisa.
 • Ak podmet vety (osoba) vykonáva dej vyjadrený slovesom, používame činný rod. PODMET (= Lisa) vykoná istú činnosť (= BROKE THE WINDOW). PODMET činného rodu JE činiteľ deja (niečo vykonáva).
 • trpnom rode PODMET nevykonáva žiadnu činnosť. PODMET trpného rodu NIE JE činiteľ deja (na podmete je činnosť vyjadrená slovesom vykonávaná, no nie podmet sám ju vykonáva). V trpnom rode hovoríme, čo sa PODMETU stalo, prihodilo.

Základná stavba trpného rodu 

form-passive

Trpný rod tvoríme tak, že sloveso BE dáme do správneho času, podľa toho, čo chceme, aby veta vyjadrovala (napr. BE v minulom čas WAS, BE v prítomnom čase IS / ARE apod.) + (akékoľvek) sloveso v minulom príčastí (done / written / made).

Tense   Active Passive
present simple  I clean the car. The car is cleaned (by me).
present continuous   I am cleaning the car. The car is being cleaned (by me).
past simple  I cleaned the car. The car was cleaned (by me).
past continuous  I was cleaning the car. The car was being cleaned (by me).
present perfect  I have cleaned the car. The car has been cleaned (by me).
present perfect continuous  I have been cleaning the car. The car has been being cleaned (by me).
past perfect  I had cleaned the car. The car had been cleaned (by me).
future simple  I will clean the car. The car will be cleaned (by me).
future perfect  I will have cleaned the car. The car will have been cleaned (by me).
 • A lot of people have been employed.
 • Nobody was injured in the accident.
 • The hotel was built in 2005.
 • The house is being cleaned at the moment.
 • Somebody was behind me. I was being followed.
 • America was discovered in …
 • He will be brought up by his uncle.

OTÁZKA / ZÁPOR

OTÁZKU tvoríme ako u samostatného slovesa TO BE – obrátením slovosledu medzi podmetom a tvarom slovesa.

  • When was the hotel built? (NIE! When was built the hotel?)

ZÁPOR tvoríme ako u samostatného slovesa TO BE – pridaním NOT k slovu TO BE.

  • The hotel was not built in 2005.
  • The house isn’t being cleaned now.

Utvorme si spoločne jednu ukážkovú vetu v trpnom rode krok za krokom:

passive

SLOVESO je clean. / PREDMET je my car.

PREDMET činného rodu (my car) sa stáva PODMETOM trpného rodu.

  • My car …

Ďalej potrebujeme sloveso BE v takom čase, v akom čase je sloveso v činnom rode. SLOVESO cleaned je v minulom čase, takže BE dáme do minulého času.

  • My car was …

Nasledovne potrebujeme minulé príčastie slovesa, ktoré máme vo vete činného rodu.V našom prípade je to sloveso CLEAN a jeho minulé príčastie je CLEANED.

  • My car was cleaned …

Následne už len stačí dokončiť vetu.

  • My car was cleaned 2 days ago.

Použitie trpného rodu 

Dej dôležitejší než činiteľ

Podstatnejší je pre nás dej (čo sa komu prihodilo / stalo) než činiteľ deja (kto niečo urobil).

   • The cake was made.
   • My flight has been cancelled.

Činiteľ deja nie je dôležitý

Trpný rod používame vtedy, ak činiteľ deja nie je pre nás dôležitý. Často je z vety zrejmé a jasné, kto týmto činiteľom je.

   • He was expelled out of school. – Bol vylúčený zo školy. (= činiteľ deja – ten, kto žiaka vyhodil – vo vete nie je vyjadrený, pretože je všeobecne jasné a známe, že zo školy vás môže vyhodiť iba riaditeľ)
   • The man was arrested. (= nie je vôbec dôležité, aby sme do vety umiestňovali činiteľa deja, keďže je zrejmé, že ho zatkli policajti)

Činiteľ deja je neznámy / zabudnutný

Trpný rod používame vtedy, ak je činiteľ deja neznámy alebo sa na činiteľa deja zabudlo.

   • The car was stolen. (= činiteľ deja nie je známy)
   • At least ten people were killed. (= činiteľ deja je neznámy)

Činiteľa deja zámerne nespomíname

Ak činiteľa deja úmyselne nespomíname, pretože najčastejšie nechceme.

   • I was misled.Bol som uvedený do omylu. (= úmyselne nechceme povedať, kto bol činiteľ deja, kto nás uviedol do omylu)

Staršia informácia na začiatku vety, novšia na konci

Staršie informácie máme tendenciu umiestňovať na začiatok vety a novšie na jej koniec. Často nám to docieliť pomáha trpný rod.

   • Alfred Neweczeral invented the first potato peeler. 
   • The first potato peeler was invented by Alfred Neweczeral. 

Táto informácia môže mať podobu času / miesta pod.:

   • The first potato peeler was invented in 1947.
   • The first potato peeler was invented in Switzerland.

Trpný rod s “you, we, people, someone…”

V neformálnej angličtine používame vo forme podmetu slová ako YOU, WE, THEY, PEOPLE, SOMEONE, ONE…

Vo formálnej angličtine používame namiesto viet s vyššie vymenovanými slovami trpný rod.

   • ČINNÝ ROD: We use mobile phones for a variety of purposes.
   • TRPNÝ ROD: Mobile phones are used for a variety of purposes. (formálnejšie, knižnejšie)

Pravidlá / nariadenia, spoločenské / historické udalosti, priemyselné postupy…

Ak hovoríme o faktoch v písanom prejave, kde ide o neosobný štýl textu, pričom sa najčastejšie jedná o vyššie spomenuté situácie.

   • If lead is melted into luquid, it has a shiny luster. (= priemyselné postupy)
   • The rocket was sent to space. (= historická udalosť)
   • The pacient must be kept warm. (= oficiálne nariadenie)
   • Visitors are requested not to touch the exhibits. (= pravidlo)

BY vs. WITH

Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť KTO niečo urobil (dôležitý je pre nás ČINITEĽ deja), používame predložku BY.

 • The window was broken by Lisa.

Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť ČO niekto použil (dôležitý je pre nás NÁSTROJ), používame predložku WITH.

 • The window was opened with a spoon.

Predložky v trpnom rode

Ak dávame do trpného rodu sloveso, ktoré sa v činnom rode nachádza s predložkou, predložku musíme ponechať aj v pasíve.

 • ČINNÝ ROD:  They must write to her.
 • TRPNÝ ROD:  She must be written to.

POZOR!

Trpný rod môžeme použiť iba s tranzitívnymi slovesami – to sú slovesá, ktoré so sebou viažu predmet. Napr. GIVE / WRITE / TAKE / OPEN

 • ČINNÝ ROD:  Grandma knitted my jumper.
 • TRPNÝ ROD: My jumper was knitted by Grandma.

Niektoré predmetové slovesá však porušujú vyššie spomenuté pravidlo a v pasíve sa objaviť nemôžu. Medzi tieto slovesá patrí napr. HAVE / FIT / SUIT / RESEMBLE.

 • ČINNÝ ROD:  I have a shower every morning.
 • TRPNÝ ROD: A shower is had by me…

Naopak, trpný rod nemôžeme použiť s bezpredmetovými slovesami ako HAPPEN / SLEEP / COME / GO / SEEM


testik

Nadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste:

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Trpný rod by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár