Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect)

AAaV anglickej vete sa poradie slovných druhov mení, ak sa v nej objavia dva predmety. Ktorá veta je správna “SHOW ME YOUR HOUSE” alebo “SHOW YOUR HOUSE TO ME”. Dnešnou témou teda bude sloveso s dvoma predmetmi (VERBS WITH TWO OBJECTS).


OBJECTS

Za niektorými slovesami sa v angličtine môžu nachádzať dva predmety:

a) PRIAMY PREDMET (direct object) = väčšinou je to VEC

b) NEPRIAMY PREDMET (indirect object) = väčšinou je to OSOBA / SKUPINA ĽUDÍ


V angličtine existujú dva spôsoby ako môžu byť tieto predmety za slovesom umiestnené:

11--1 PODMET SLOVESO NEPRIAMY PREDMET PRIAMY PREDMET  
22-2  PODMET  SLOVESO PRIAMY PREDMET  PREDLOŽKA NEPRIAMY PREDMET

Ukážme si tieto štruktúry aplikované vo vetách:

1. She gave me ten euros. (ME = nepriamy predmet / TEN EUROS = priamy predmet)

1. She bought her friend a birthday present. (HER FRIEND = nepriamy predmet / A BIRTHDAY PRESENT = priamy predmet)

2. She gave ten euros to me. (TEN EUROS = priamy predemet  / TO = predložka / ME = nepriamy predmet)

2. She bought a birthday present for her friend. (A BIRTHDAY PRESENT = priamy predmet / FOR = predložky / HER FRIEND = nepriamy predmet)


Jedno sloveso = dve štruktúry

Niektoré slovesá sa v angličtine môžu nachádzať v oboch štruktúrach. V nasledujúcej časti si ukážeme tie slovesá, ktoré vieme použiť v oboch väzbách. Navyše, povieme si to, akú predložku (FOR alebo TO) tieto slovesá so sebou viažu, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre (= sloveso + priamy predmet + predložka + nepriamy predmet):

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku FOR:

 • CHOOSE something FOR somebody
 • BUILD something FOR somebody
 • BUY something FOR somebody
 • COOK something FOR somebody
 • FIND something FOR somebody
 • ORDER something FOR somebody
 • SAVE something FOR somebody
 • CATCH something FOR somebody
 • BOOK something FOR somebody
 • My mother bought me a car. = My mother bought a car for me.
 • They booked my father a ticket. = They booked a ticket for my father.

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku TO:

 • GIVE something TO somebody
 • LEND something TO somebody
 • PASS something TO somebody
 • TEACH something TO somebody
 • OWE something TO somebody
 • SHOW something TO somebody
 • THROW something TO somebody
 • OFFER something TO somebody
 • HAND something TO somebody
 • READ something TO somebody
 • Did Lisa give you this book? = Did Lisa give this book to you?
 • I wrote my friends a letter. = I wrote a letter to my friends

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku TO alebo FOR:

 • BRING something TO / FOR somebody
 • LEAVE something TO / FOR somebody
 • SEND something TO / FOR somebody
 • PAY something TO / FOR somebody
 • WRITE something TO / FOR somebody
 • READ something TO / FOR somebody
 • SING something TO / FOR somebody
 • TAKE something TO / FOR somebody
Často sa pri slovesách, kde je možná aj predložku FOR, aj TO, prejavuje rozdiel vo význame. Porovnajte:
 • TO -> I will take this book to my friend.
 • FOR -> He will not have enough time to take this home, so I will take it for him. (FOR používame vo význame HELP somebody)
Občas je rozdiel minimálny.

Jedno sloveso = jedna štruktúra

Niektoré slovesá môžeme použiť iba v jedne z týchto štruktúr. Nie je možné ich teda kombinovať.