Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect)

AAaV anglickej vete sa poradie slovných druhov mení, ak sa v nej objavia dva predmety. Ktorá veta je správna “SHOW ME YOUR HOUSE” alebo “SHOW YOUR HOUSE TO ME”. Dnešnou témou teda bude sloveso s dvoma predmetmi (VERBS WITH TWO OBJECTS).


OBJECTS

Za niektorými slovesami sa v angličtine môžu nachádzať dva predmety:

a) PRIAMY PREDMET (direct object) = väčšinou je to VEC

b) NEPRIAMY PREDMET (indirect object) = väčšinou je to OSOBA / SKUPINA ĽUDÍ


V angličtine existujú dva spôsoby ako môžu byť tieto predmety za slovesom umiestnené:

11--1 PODMET SLOVESO NEPRIAMY PREDMET PRIAMY PREDMET  
22-2  PODMET  SLOVESO PRIAMY PREDMET  PREDLOŽKA NEPRIAMY PREDMET

Ukážme si tieto štruktúry aplikované vo vetách:

1. She gave me ten euros. (ME = nepriamy predmet / TEN EUROS = priamy predmet)

1. She bought her friend a birthday present. (HER FRIEND = nepriamy predmet / A BIRTHDAY PRESENT = priamy predmet)

2. She gave ten euros to me. (TEN EUROS = priamy predemet  / TO = predložka / ME = nepriamy predmet)

2. She bought a birthday present for her friend. (A BIRTHDAY PRESENT = priamy predmet / FOR = predložky / HER FRIEND = nepriamy predmet)


Jedno sloveso = dve štruktúry

Niektoré slovesá sa v angličtine môžu nachádzať v oboch štruktúrach. V nasledujúcej časti si ukážeme tie slovesá, ktoré vieme použiť v oboch väzbách. Navyše, povieme si to, akú predložku (FOR alebo TO) tieto slovesá so sebou viažu, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre (= sloveso + priamy predmet + predložka + nepriamy predmet):

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku FOR:

 • CHOOSE something FOR somebody
 • BUILD something FOR somebody
 • BUY something FOR somebody
 • COOK something FOR somebody
 • FIND something FOR somebody
 • ORDER something FOR somebody
 • SAVE something FOR somebody
 • CATCH something FOR somebody
 • BOOK something FOR somebody
 • My mother bought me a car. = My mother bought a car for me.
 • They booked my father a ticket. = They booked a ticket for my father.

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku TO:

 • GIVE something TO somebody
 • LEND something TO somebody
 • PASS something TO somebody
 • TEACH something TO somebody
 • OWE something TO somebody
 • SHOW something TO somebody
 • THROW something TO somebody
 • OFFER something TO somebody
 • HAND something TO somebody
 • READ something TO somebody
 • Did Lisa give you this book? = Did Lisa give this book to you?
 • I wrote my friends a letter. = I wrote a letter to my friends

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku TO alebo FOR:

 • BRING something TO / FOR somebody
 • LEAVE something TO / FOR somebody
 • SEND something TO / FOR somebody
 • PAY something TO / FOR somebody
 • WRITE something TO / FOR somebody
 • READ something TO / FOR somebody
 • SING something TO / FOR somebody
 • TAKE something TO / FOR somebody
Často sa pri slovesách, kde je možná aj predložku FOR, aj TO, prejavuje rozdiel vo význame. Porovnajte:
 • TO -> I will take this book to my friend.
 • FOR -> He will not have enough time to take this home, so I will take it for him. (FOR používame vo význame HELP somebody)
Občas je rozdiel minimálny.

Jedno sloveso = jedna štruktúra

Niektoré slovesá môžeme použiť iba v jedne z týchto štruktúr. Nie je možné ich teda kombinovať. 

Nasledujúce slovesá sa nemôžu nachádzať v druhej štruktúre (s predložkou TO / FOR):

 • ASK somebody something (NIE! ASK something TO / FOR somebody)
 • COST somebody something (NIE! COST something TO / FOR somebody)
 • DENY somebody something (NIE! DENY something TO / FOR somebody)
 • PERMIT somebody something (NIE! PERMIT something TO / FOR somebody)
 • FORGIVE somebody something (NIE! FORGIVE something TO / FOR somebody)
 • REFUSE somebody something (NIE! REFUSE something TO / FOR somebody)
 • ALLOW somebody something (NIE! ALLOW something TO / FOR somebody)
 • My new car cost me a lot of money.
 • They refused him a visa last year.
 • She asked me my name.
 • We will deny you your request.

Niektoré slovesá sa naopak musia nachádzať iba v druhej štruktúre. V týchto prípadoch budeme hovoriť o predložke TO:

 • EXPLAIN something
 • EXPLAIN something TO somebody (NIE! EXPLAIN somebody something)
 • CONFESS something
 • CONFESS something TO somebody (NIE! CONFESS somebody something)
 • DESCRIBE something
 • DESCRIBE something TO somebody (NIE! DESCRIBE somebody something)
 • SAY something
 • SAY something TO somebody (NIE! SAY somebody something)
 • INTRODUCE something
 • INTRODUCE something TO somebody (NIE! INTRODUCE somebody something)
 • ADMIT something
 • ADMIT something TO somebody (NIE! ADMIT somebody something)
 • SUGGEST something
 • SUGGEST something TO somebody (NIE! SUGGEST somebody something)
 • MENTION something
 • MENTION something TO somebody (NIE! MENTION somebody something)
 • ANNOUNCE something
 • ANNOUNCE something TO somebody (NIE! ANNOUNCE somebody something)
 • He admitted his mistake to her.
 • We had to report the theft to the police.
 • How can people suggest my page to their friends?

Výnimky

Druhú štruktúru (s predložkou TO / FOR) uprednostňujeme rovnako vtedy:

Ak je NEPRIAMY PREDMET (= osoba / skupina ľudí) dlhší ako PREDMET PRIAMY (= vec):

  • She bought these books for all the friends who were interested in movies.

Ak sú oba predmety zámenom (napr. it, him, them):

  • Give me it. -> Give it to me.

Pozn. Vety ako GIVE ME IT nepovažujú všetci hovoriaci za chybné a v niektorých dialektoch sa používajú. Zhodujú sa s tým aj mnohí lingvisti. Najlepšia však bude, ak sa im vyhnete.

Iné:

Ak chceme vo vete niektorý z predmetov zdôrazniť, kladieme ho na koniec vety:

  • She left her daughter ten euors. (TEN EUROS je centrom našej pozornosti)
  • She left ten euros to her daughter. (HER DAUGHTER je centrom našej pozornosti)

Ak je za slovesom vo vete ZÁMENO, zvyčajne ho umiestňujeme pred podstatným menom:

 • I will send her a letter.

WRITE / SING / PLAY

Ak slovesá WRITE / SING / PLAY nemajú žiaden PRIAMY PREDMET (= vec), nachádza sa za nimi iba NEPRIAMY PREDMET (= osoba / skupina ľudí), používame pred týmto predmetom predložku TO.

 • Sing us a song.
 • Sing to us. 
 • Sing us.

Passive – trpný rod

Väčšina slovies z dnešného článku sa často môže nachádzať v trpnom rode. Najčastejšie trpný rod s týmito slovesami tvoríme tak, že PODMETOM je osoba, ktorej je niečo určené.

 • Činný rod: Lisa gave Peter the project.
 • Trpný rod 1: Peter was given the project.

Za určitých podmienok môže byť podmetom aj (darovaná) vec – nie je to však zvyčajné.

 • Trpný rod 2: The project was given to Peter.

O tomto jave sa dočítate viac v samostatnom článku: Trpný rod s dvoma predmetmi (the passive voice with two objects)


POZOR! Predložku TO / FOR nepoužívame vtedy, ak NEPRIAMY PREDMET stojí pred PRIAMYM PREDMETOM.

 • Lisa will give to Carl this book.
 • Lisa will give Carl this book.
 • Lisa will give this book to Carl.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár