Kondicionály (conditionals) – podmienkové vety

AAaKondicionály (conditionals) – podmienkové vety prehľadne a jasne vysvetlené pravidlá spojené s ich tvorbou a použitím.


Vedľajšie vety podmienkové sú také vety, ktoré v sebe nosia podmienku, ktorá musí byť splnená, aby sa dej hlavnej vety mohol odohrať, mohol prebehnúť. Pre tieto vety je najtypickejšia spojka IF.

Vedľajšie vety podmienkové majú dve základné časti:

 1. IF-CLAUSE (= vedľajšia veta ⇒ obsahuje podmienku)
 2. MAIN CLAUSE (= hlavná veta ⇒ uvádza výsledok, ktorý (ne)prebehne, (ne)prebehol po splnení podmienky)

ikooooona

Okrem nižšie spomínaných kondicionálov v angličtine poznáme aj tkz. “zmiešané podmienkové vety (kondicionály)“. Prelína sa v nich druhý a tretí kondicionál. Viac sa o tejto gramatike dočítate v samostatnom článku: Zmiešané kondicionály (mixed conditionals)


Nultý kondicionál (zero conditional)

Nultý kondicionál používame vtedy, ak hovoríme o zvykoch, zákonoch prírody, či stálych (všeobecných) pravdách.

Nultý kondicionál teda vyjadruje také deje, ktoré sú v prítomnosti pravdivé, ak dochádza k splneniu podmienky. 

 • Ak mám dosť času, chodím plávať. → Čo robím, keď je splnená podmienka “mať dosť času”? – chodím plávať ⇒ je to teda všeobecná pravda o prítomnosti.
 • Ak som smädný, napijem sa.  Čo robím, keď je splnená podmienka “byť smädný”? – idem sa napiť ⇒ je to teda všeobecný fakt v prítomnosti, ktorý nastane, ak na mňa dôjde smäd.

Nultý kondicionál tvoríme nasledovne:

IF + present simple + present simpleVedľajšia veta (if-clause), ale aj hlavná veta (main clause) obsahujú rovnaký čas → prítomný čas.

IF0

 • If you haven’t got your own radio, you can’t listen to it.
 • If you don’t have a healthy diet, you get tired easily.
 • If you don’t water plants, they die.
 • If you heat water, it boils.

Prvý kondicionál (first conditional)

Prvý kondicionál používame vtedy, ak sa veta vzťahuje na budúcnosť.

Podmienka, ktorú uvádzame vo vete je reálna a teda je možné, že dôjde k jej naplneniu. 

 • Ak budem mať dosť času, pôjdem plávať.  Čo urobím keď, bude splnená podmienka “mať dosť času”? – pôjdem plávať ⇒ je to teda reálna podmienka, je možné, že ten čas mať budem – navyše, je to typ podmienky, ktorá sa týka budúcnosti.

Prvý kondicionál tvoríme nasledovne: 

IF + present simple + will

Vedľajšia veta (if-clause) obsahuje prítomný čas a hlavná veta (main clause) obsahuje WILL.

!Po IF budúcnosť nevyjadrujeme pomocou budúceho času, ale budúci význam tu vytvára PRESENT SIMPLE. Existujú však niektoré špecifické situácie, kedy sa WILL môže použiť aj po IF. Na túto problematiku sa však pozrieme v inom článku.

 • If I will have enough time, I will go swimming.

IF1-teory

 • If you don’t hurry, you‘ll miss the bus.
 • If we leave at eight o’clock, we will be there by half past nine.

Namiesto PRESENT SIMPLE môžete vo vete po IF (vedľajšej) použiť PRESENT CONTINUOUS (prítomný priebehový), či PRESENT PERFECT (predprítomný čas).

 • If you have finished eating, we will go for a walk.
 • If we are working till ten, we will have to go home by bus at eleven.

Namiesto WILL môžete v MAIN CLAUSE (hlavnej vete) použiť MODAL VERBS (modálne slovesá) ako napr. CAN / MAY / MIGHT / MUST / SHOULD alebo napr. IMPERATIVE (rozkazovací spôsob).

 • If you have finished eating, we can go out. – Ak doješ, môžeme ísť von.
 • If you go shopping, call me. – Ak pojdeš nakupovať, zavolaj mi.

Druhý kondicionál (second conditional)

Druhý kondicionál používame vtedy, ak hovoríme o situáciach, ktoré sú hypotetické, imaginárne, či vymyslené.

Tieto situácie sa týkajú prítomnosti, poprípade budúcnosti.

 • Keby som mal dosť času, šiel by som plávať. Čo by sa stalo, keby bola splnená podmienka “mať dosť času? (hypotetická situácia – čo by bolo keby?) – šiel by som plávať ⇒ podmienka však splnená nie je (nemám dosť času), a preto mi neostáva nič iné, len na plávanie zabudnúť.

Druhý kondicionál tvoríme nasledovne: 

IF + past simple + would

Vedľajšia veta (if-clause) obsahuje minulý čas hlavná veta (main clause) obsahuje WOULD + sloveso v základnom tvare. 

IF-222

 • If I had a million dollars, I‘d buy a car. - MINULÝ ČAS tu naznačuje nereálnu podmienku. “If I had a million dollars” znamená, že v skutočnosti toto množstvo peňazí nemám, iba si ho predstavujem.
 • If I won the lottery, I would travel the world.
 • If you missed the train, you would have to go home on foot. - MINULÝ ČAS tu vyjadruje imaginárny (vymyslený) budúci dej – zmeškanie autobusu.

Niekoľko príkladov druhého kondicionálu si ukážeme aj na piesní od Erica Claptona – Tears In Heaven:

Would you know my name 
If I saw you in heaven? 

Would you feel the same 
If I saw you in heaven? 

I must be strong and carry on 
Cause I know I don’t belong here in heaven…

Namiesto PAST SIMPLE môžete vo vete po IF (vedľajšej) použiť PAST CONTINUOUS (minulý priebehový), či COULD (= vedel/mohol by).

 • If it was not raining, we would go out.
 • If I could sing, I would, but I can’t.

Namiesto WOULD môžete v MAIN CLAUSE (hlavnej vete) použiť MODAL VERBS (modálne slovesá) ako napr. COULD / MIGHT.

 • If I had a million dollars, I could go abroad. – Keby som mal milión dolárov, mohol by som ísť do zahraničia.
 • If I had a million dollars, I might go abroad. – Keby som mal milión dolárov, možno by som šiel do zahraničia. – MIGHT vyjadruje vo vete menšiu istotu

Sloveso BE v tvare WERE môžeme použiť i pri osobách I / HE / SHE / IT.

 • If I were you, I would help her. (Keby som bol tebou – Keby som bol na tvojom mieste, pomohol by som jej.) - IF I WERE YOU je ustálená väzba.
 • If he was / were so mean, he would …

Porovnajte prvý a druhý kondicionál

Rozdiel medzi prvým a druhým kondicionálom nie je v čase, ku ktorému sa situácie vyjadrené týmito vetami vzťahujú. Obidva kondicionály sa môžu rovnako vzťahovať napr. k budúcnosti. Použitím minulého času v druhom kondicionály avšak rozprávač navodzuje význam, že dej je menej pravdepodobný, prípadne neuskutočniteľný, či hypotetický. To, či sa rozhodneme použiť prvý alebo druhý kondicionál často závisí na tom, za ako možný (pravdepodobný) rozprávač dej považuje.

 • PRVÝ KONDICIONÁL (IF + present simple + will):

If I have enough time, I will go swimming. - Ak budem mať dosť času, pôjdem plávať.

ČO BUDE AK…?

→ reálnejšia podmienka, otvorená podmienka – môže byť splnená, možno budem mať dosť času / možno nie

 • DRUHÝ KONDICIONÁL (IF + past simple + would):

If I had enough time, I would go swimming.Keby som mal dosť času, šiel by som plávať.  

ČO BY BOLO KEBY…?

→ hypotetickejšia situácia, vzdialenejšia od reality. K naplneniu deja (pravdepodobne) nedôjde, lebo podmienka nie je (nebude) splnená. 

Porovnajte rovnako!

 • PRVÝ KONDICIONÁL:  If I become President, I will … – Ak sa stanem prezidentom, … (= je reálnejšie, viac pravdepodobnejšie, že dôjde k naplneniu if-clause; túto vetu by povedal kandidát pri voľbách na prezidenta)
 • DRUHÝ KONDICIONÁL: If I became President, I would  – Ak by som sa stal prezidentom, … (= je menej reálne, menej pravdepodobné, že dôjde k naplneniu if-clause; túto vetu by povedal niekto, kto by hypoteticky uvažoval, čo by v danej situácii urobil, napr. deti v škole)

Tretí kondicionál (third conditional)

Tretí kondicionál používame výlučne vtedy, ak hovoríme o minulosti. Situácie sú imaginárne / hypotetické.

Podmienka je nereálna a keďže sa deje týkajú minulosti, podmienka sa splniť už nedá.

Tretí kondicionál sa teda týka dejov, ktoré v minulosti prebehli / neprebehli.

 • Keby som bol mal dosť času, bol by som šiel plávať. Čo by sa bolo bývalo stalo, keby bola bývala splnená podmienka “mať dosť času”? (hypotetická situácia v minulosti) – bol by som šiel plávať – podmienka však splnená nebola (nemal som dosť času) a preto som plávať nešiel.

Tretí kondicionál tvoríme nasledovne: 

IF + past perfect + would have done

Vedľajšia veta (if-clause) obsahuje predminulý čas a hlavná veta (main clause) obsahuje WOULD HAVE + minulé príčastie slovesa.

IF-3
 • If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the plane. - PAST PERFECT uvádza nerálnu / hypotetickú podmienku v minulosti. “If we had taken a taxi” naznačuje, že sme si taxík nevzali a tak sme lietadlo nestihli.
 • If I had been ill, I would have seen a doctor.

Namiesto WOULD HAVE + minulé príčastie môžete v MAIN CLAUSE (hlavnej vete) použiť MODAL VERBS (modálne slovesá) ako napr. COULD HAVE + minulé príčastie (bol by dokázal) / MIGHT HAVE + minulé príčastie (MIGHT vyjadruje vo vete menšiu istotu)

 • If I had been ill, I might have seen a doctor. – Keby som bol býval chorý, možno by som bol šiel k doktorovi.)

Porovnajte druhý a tretí kondicionál!

DRUHÝ KONDICIONÁL

čo by bolo, keby … (prítomnosť – hypotetická podmienka)

Podmienková veta (IF-clause)

Pre podmienku v prítomnosti (“keby teraz“) používame minulý čas:

 • IF I left … - Keby som (teraz) odišiel …
 • IF I did not leave … - Keby som (teraz) neodišiel …

Hlavná veta

Pre výsledok v prítomnosti (“tak by teraz“) používame WOULD / COULD:
 • would be … - (tak) by som bol (teraz) …
 • would not be … – (tak) by som nebol (teraz) …
TRETÍ KONDICIONÁL

čo by bolo bývalo, keby ... (minulosť – hypotetická podmienka)

_
Podmienková veta (IF-clause)
Pre podmienku v minulosti (“keby vtedy“) používame predminulý čas:
 • IF I had left … - Keby som bol (vtedy) odišiel …
 • IF I had not left … - Keby som nebol (vtedy) odišiel …
Hlavná veta

Pre výsledok v minulosti (“tak by vtedy“) používame WOULD HAVE + min. príčastie:

 • would have been… - bol by som (vtedy) býval …
 • would not have been… - nebol by som (vtedy) býval …

Zhrnutie:

Nultý kondicionál (zero conditional)

 • čo je, ak … (prítomnosť – všeobecné pravdy)

IF0

Prvý kondicionál (first conditional)

 • čo bude, ak … (budúcnosť – reálna podmienka)

IF1-teory

Druhý kondicionál (second conditional)

 • čo by bolo, keby … (prítomnosť – hypotetická podmienka)

IF-222

Tretí kondicionál (third conditional)

 • čo by bolo bývalo, keby … (minulosť – hypotetická podmienka)

IF-3

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kondicionály, Kondicionály, Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

One thought on “Kondicionály (conditionals) – podmienkové vety

Pridaj komentár