Kameň úrazu #3 – SAY, TELL, TALK, SPEAK

bleskUž neraz som počul ako si študenti tieto slová zamieňajú. Iní vám naopak povedia, že tieto slová sú synonymá. Je to pravda? Alebo ako to s týmito slovami je? Kedy použiť jedno a kedy zase iné. Dnes si to všetko prezradíme!


Tieto štyri slova by sme mohli najzákladnejšie preložiť takto:

rozpravat

Študenti často nemajú problém správne použiť napr. SAY a TALK. Jedno znamená povedať a druhé rozprávať. Problém nastáva vtedy, ak sa majú rozhodnúť medzi dvoma slovesami, ktoré majú rovnaký význam ako napr. SAY a TELL. V tomto duchu si ich teda budeme aj vysvetľovať.


SAY

Používame vo význame POVEDAŤ, VRAVIEŤ, VYHLÁSIŤ. SAY používame vždy s priamym predmetom (nikdy za ním nebude hneď osoba, či osobné zámeno). Najbežnejšie vzorce, v ktorých sa SAY vyskytuje sú:

 • SAY something
  • He didn’t even say hello.
 • SAY + clause
  • She said that she was ill. (POZOR! Nemohli by sme povedať She said me that she wal ill.“)

Ak za SAY chceme mať priamy predmet, musíme ho uviesť s predložkou TO. Vzorec bude teda vyzerať takto:

 • SAY (+ something) + TO somebody
  • She said goodbye to me.
  • They said to me that they were really sad.

Často sa SAY vyskytuje v tejto fráze:

 • IT IS SAID THAT … (túto frázu by sme mohli preložiť ako “hovorí sa, že … “)
  • It is said that it was a nasty accident.

Pozn. Viac sa o tomto jave dočítate v článku: Nepriame vyjadrovanie (personal / impersonal constructions in passive)

SAY používame i keď uvádzame priamu reč:

 • “(something)” a person SAID
  • I am glad to see you, he said.

SAY sa často spája s týmito slovami:

 • hello, goodbye, please, thank you, congratulations, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday!

TELL

TELL znamená POVEDAŤ vo význame “PODAŤ INFORMÁCIU“. TELL používame s nepriamym predmetom. Najprv teda podávame informáciu o tom KOMU je informácia podávaná (OSOBA alebo OSOBNÉ ZÁMENO) a až potom nasleduje priamy predmet (informácia o podávanej správe). Najčastejšie používané vzorce so slovesom TELL sú:

 • TELL SOMEBODY SOMETHING
  • Tell me all about it.
  • She told me about it.
 • TELL + SOMEBODY + CLAUSE
  • She didn’t tell me that she was injured.

TELL používame aj vo význame vykladať, rozprávať” a to najčastejšie s týmito podstatnými slovami:

 • TELL a story
 • TELL jokes

Ďalšie typické slovné spojenia:

 • TELL the time
 • TELL our name
 • TELL the truth
 • TELL a lie
 • TELL the difference between two things

Možno si spomínate na niektoré piesne, kde ste za TELL videli priamy predmet (zámeno). Je možné, aby napr. speváčka DAYNE TAYLOR nepoznala gramatické pravidla? Určite nie! Vo význame „vyrozprávať, rozprávať, vykladať“, ktorý sme si vyššie popísali je to v poriadku.

Untitled 5

Pre TELL je rovnako typická väzba s účelovým infinitívom:

 • TELL sb TO DO sth –> povedať komu, aby urobil, čo
  • He told me to come to his party. 

Zhrňme si to:

 • tell somebody (that) …
 • tell somebody something
 • tell somebody about something
 • tell somebody who/when/where

Základný rozdiel medzi SAY a TELL je použitie priamého a nepriamého predmetu za týmito slovesami. Porovnajte:

 • SAY SOMETHING (TO SOMEBODY)
  • She didn’t say (to me) that she was injured.
 • TELL SOMEBODY SOMETHING
  • She didn’t tell me that she was injured.

TALK

TALK používame vtedy, ak hovoríme, že medzi osobami dochádza ku konverzácií. Ľudia rozprávajú a file1711233875351navzájom sa počúvajú – prebieha komunikácia (výmena informácií). TALK najčastejšie znamená rozprávať, hovoriť”.

 • talked to him about it.

Ak uvádzame s kým sa rozprávame za TALK používame predložku TO alebo WITH. Aký je medzi tým rozdiel?

 • Sloveso TALK sa predovšetkým používa s predložkou TO. Možnosť s WITH sa používa o čosi menej.
 • TALK WITH sa častejšie vyskytuje v AmETALK TO v BrE.

Výnimky:

 • TALK A NONSENSE – hovoriť nezmysly (z cesty)
 • TALK SENSEhovoriť rozumne (nehovoriť nezmysly)
 • TALK BIGmať silácke reči
 • MONEY TALKS. – Peniaze hýbu svetom.

SPEAK

SPEAK sa narozdiel od TALK používa vtedy, keď ide skôr o jednosmernú výmenu informácií. Niekto rozpráva – iný počúva.

 • The ski instructor spoke about cross-country skiing.

SPEAK sa rovnako používa vtedy, ak nás viac zaujíma spôsob (forma), akým je komunikácia vedená, než jej samotný obsah. Teda dôležitejší je jazyk, v ktorom sa rozprávame, tempo, hlasitosť apod.

 • He speaks three languages.
 • What languages do you speak besides English?
 • She spoke too quickly.

Výnimky:

 • sth SPEAKS FOR ITSELF. hovorí to samo za seba (to nepotrebuje vysvetlenie)
 • SPEAK UP hovoriť hlasnejšie

SPEAK vs TALK

V každom prípade treba zmieniť, že TALK a SPEAK môžeme často zameniť bez toho, aby sme ohrozili význam prekladu. SPEAK je formálnejšie.

Porovnajte: 

 • Hello, could I speak to a branch manager, please? –> sloveso SPEAK naznačuje, že ide o formálnu situáciu a skôr ako o bežnú konverzáciu  pôjde o sťažnosť apod. 
 • I want to talk to a branch manager. –> pôjde skôr o menej formálny rozhovor a budeme sa jednoducho ROZPRÁVAŤ 

testik

Nadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste TU.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kameň úrazu by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár