Nepriame vyjadrovanie (personal / impersonal constructions in passive)

AAaNepriame vyjadrovanie v trpnom rode (personal / impersonal constructions in passive). Napr. IT IS SAID THAT … / HE IS SAID TO … apod.


NEPRIAME VYJADROVANIE opisuje, čo ľudia hovoria, čo si myslia, čo vedia apod. Pri týchto tvrdeniach si hovoriaci nie je 100% istý, že to, čo zmieňuje je úplnou pravdou. V týchto väzbách teda hovoríme o tom, čo je vo všeobecnosti známe, čo sa o čom hovorí, čo sa za čo považuje apod.

 • V činnom rode sa na vyjadrenie podobných myšlienok používajú väzby ako napr.:

They say (that) …

People say (that) …

 • V trpnom rode hlavne tieto dve väzby:

impersonal structure  IT + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + THAT + VEDĽAJŠIA VETA

personal structure → PODMET + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + TO-INFINITÍV

Tieto štruktúry prekladáme ako “hovorí sa, že … / údajne je …” apod.


Uveďme si na začiatok jeden príklad, kde tú istú vetu z činného rodu pretvoríme pomocou vyššie spomínaného nepriameho vyjadrovania do trpného rodu:

 • ČINNÝ ROD:  People believe he is a liar.
 • TRPNÝ ROD: (personal construction)He is believed to be a liar. (= Vraj je klamár.)
                          (impersonal construction) It is believed that he is a liar. (= Panuje názor, že…)
  • It is said that she is very rich. ALEBO She is said to be very rich. (= Tieto vety prakticky znamenajú People say that she is very rich.)

IMPERSONAL CONSTRUCTIONS („IT IS SAID THAT …″)

Tieto väzby tvoríme podľa tohto vzorca:

123123IT + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + THAT + VEDĽAJŠIA VETA

Namiesto slovesa SAY, ktoré je najbežnejšie, môžeme použiť aj THINK / BELIEVE / CLAIM / ESTIMATE a ďalšie.

 • Po väzbe typu IT IS SAID THAT zvyšok vety zopakujeme bez zmeny.
 • Po tejto väzbe v minulom čase napr. IT WAS SAID THAT zvyšok vety zopakujeme, no uplatníme na ňom pravidlo o súslednosti časov (podobne ako v nepriamej reči).

Pozn. Viac sa o nepriamej reči dočítate v samostatnom článku: Nepriama reč (reported speech)

  • The company is losing a lot of money.
  • It is said that the company is losing a lot of money.

PERSONAL CONSTRUCTIONS („HE IS SAID TO BE …″)

Tieto väzby tvoríme podľa tohto vzorca:

123123PODMET + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + TO-INFINITÍV

Namiesto slovesa SAY, ktoré je najbežnejšie, môžeme použiť aj BELIEVE / CONSIDER / SAY / SUPPOSE / THINK a ďalšie.

Všimnite si, ako sa vety z činného rodu prevádzajú na tieto nepriame väzby. Treba si veľmi pozorne všímať tvar jednotlivých slovies vo vete. V týchto vetách používame infinitív, ktorý nám pomáha ozrejmiť vzťah medzi tým, kedy sa o niečom hovorí a tým, kedy sa to reálne stalo:

 • prítomný infinitív (to be / to be reading / to be eaten …)  vyjadruje súčasný dej s časom v hlavnej vete
 • minulý infinitív (to have been / to have been reading / to have been lost …) ⇒ vyjadruje dej, ktorý sa stal skôr pred dejom v hlavnej vete (popisujeme udalosť, ktorá sa už stala)

PRÍTOMNÝ PASÍV + PRÍTOMNÝ INFINITÍV

 • činný rod: People say he is a liar.
 • trpný rod: He is said (= prítomný pasív) to be (= prítomný infinitív) a liar. (= čo ľudia hovoria TERAZ ohľadom TERAJŠEJ situácie)

PRÍTOMNÝ PASÍV + MINULÝ INFINITÍV

 • činný rod: People say he was a liar.
 • trpný rod: He is said (= prítomný pasív) to have been (= minulý infinitív) a liar. (= čo ľudia hovoria TERAZ ohľadom MINULEJ situácie)

MINULÝ PASÍV + PRÍTOMNÝ INFINITÍV = hovoríme o deji / stave v čase, keď toto tvrdenie bolo vyslovené (= dva súčasné deje)

 • činný rod: People said he was a liar.
 • trpný rod: He was said (= minulý pasív) to be (= prítomný infinitív) a liar. (= čo ľudia hovorili V TEJ DOBE o situácii V TEJ DOBE – súčasné deje)

MINULÝ PASÍV + MINULÝ INFINITÍV = hovoríme o deji stave pred časom, keď toto tvrdenie bolo vyslovené (= druhý dej sa stal skôr)

 • činný rod: Peple said he had been a liar.
 • trpný rod: He was said (= minulý pasív) to have been (= minulý infinitív) a liar. (= čo ľudia hovorili V TEJ DOBE o situácii, ktorá sa odohrala EŠTE PREDTÝM – druhý dej sa stal skôr)

Priebehová forma

V týchto štruktúrach môžeme použiť rovnako aj priebehový infinitív:

prítomný priebehový infinitív (napr. od slovesa read) → to be reading

  • činný rod: He is reading a good novel.
  • trpný rod: He is said to be reading a good novel.

minulý priebehový infinitív (napr. od slovesa read) → to have been reading

  • činný rod: He has / had been reading a good novel.
  • trpný rod: He is said to have been reading a good novel.

Infinitív v pasívnom tvare

V týchto štruktúrach môžeme použiť rovnako aj infinitív v pasívnom tvare:

prítomný pasívny infinitív (napr. od slovesa eat) → to be eaten

 • trpný rod: The food is known to be eaten with chopsticks.

minulý pasívny infinitív (napr. od slovesa lose) → to have been lost

 • trpný rod: The diamonds were believed to have been lost.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár