Budúci čas – WILL / BE GOING TO / PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS

AAaČlánok venovaný budúcim časom v angličtine – WILL / BE GOING TO / PRESENT CONTINUOUS / PRESENT SIMPLE.


WILL (budúci čas jednoduchý)

ZÁKLADNÁ STAVBA

KLADNÁ VETA
Podmet + WILL + infinitív plnovýznamového slovesa bez TO (WILL vytvára skrátený tvar ‘ll)
I, you, he, she, it, we, they + will + help
She will help us.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + WILL + záporný výraz NOT + infinitív plnovýznamového slovesa bez TO (WILL NOT vytvára skrátený tvar WON’T)
I, you, he, she, it, we, they + will + not + help
She won’t help us.
OTÁZKA
 WILL + podmet +  infinitív plnovýznamového slovesa bez TO
Will + I, you, he, she, it, we, they + help
Will she help us?

123123Budúci čas (pomocné sloveso WILL) má vo všetkých osobách rovnaký tvar!

Všimnite si skrátené tvary pomocného slovesa WILL v kladnej vete a zápore:

She will help us = She‘ll help us. She will not help us = She won’t help us.

ČISTÁ BUDÚCNOSŤ

Ak v angličtine informujeme ohľadom budúcnosti, bez vedľajších významových prvkov – len konštatujeme, čo sa udeje v budúcnosti – používame WILL. Najtypickejšie sú pre toto použitie “budúce fakty”. Tieto deje sa určite odohrajú a v silách hovoriaceho nie je ich zmeniť: Lepšie to pochopíte na nasledujúcich vetách:

 • The sun will rise tomorrow.
 • He will be thirty on Sunday.
 • The baby will be born in August.

ROZHODNUTIE V MOMENTE ROZHOVORU (“spontánna” budúcnosť)

Ak sa hovoriaci rozhodol priamo v okamihu rozhovoru, jeho rozhodnutie nebolo vopred plánové, ale je to bezprostredná reakcia na aktuálne dianie – používame WILL. Takto sa WILL používa aj v baroch, reštauráciách, keď si objednávame jedlo, či pitie.

 • A: ” What would you like to eat? “ ≈ B: ” I‘ll have the soup, please. “ - Hovoriaci “B” si vopred dať polievku neplánoval, rozhodol sa bezprostredne počas danej situácie
 • A: I don’t know how to turn the TV on? ” ≈ B:Oh, it’s easy. I‘ll show you. - Nastal nepredvídateľný dej – hovoriaci “A” nevie zapnúť TV. Hovoriaci “B” sa preto v momente rozhovoru rozhoduje, že mu pomôže. Ide teda o okamžité rozhodnutie.

SUBJEKTÍVNA PREDPOVEĎ NEPODLOŽENÁ DÔKAZMI

Ak budúcnosť, o ktorej hovoriaci hovorí iba subjektívne predpovedá – sú to možno jeho očakávanie, nemá žiadne reálna dôkazy, ktoré by dokázali, že dej skutočne prebehne presne tak ako hovoriaci (subjektívne) predpovedá.

 • I’m sure she will love teaching French in London.
 • She hasn’t answered the phone today. I expect she will come this afternoon.
 • I think it will rain on Sunday. 

Vety, ktoré o takýchto predpovediach nepodložených dôkazmi pojednávajú často uvádzajú tieto frázy:

 • I expect - I expect she will come this afternoon.
 • (be) afraid
 • (be) sure
 • surelyIt will surely pay. – Určite sa to vyplatí
 • (I) think
 • (I) don’t think
 • I suppose
 • probably – She will probably be there.

OCHOTA

WILL často používame vo vetách, ktoré vyjadrujú ochotu pomôcť. Hovoriaci sa ponúka pomôcť.

 • A: ” That TV looks heavy. ” B: ” I will help you with it. “ (= I am willing to help you)
 • A:  That TV looks heavy. “ B:  I help you with it. “

NEOCHOTA

WON’T (zápor od WILL) používame vo význame neochoty, či dôrazného odmietnutia. Podmetom týchto odmietnutí je živá bytosť.

  • I won’t tolerate that. / I will not tolerate that. – To nestrpím. (= I am not willing to tolerate that.)

Takéto vety často prekladáme dvojitým záporom “nie a nie“, teda “nechce, odmieta” napr. naštartovať / povedať / počúvať apod.

  • I’d like to give him a hand but he won’t tell the truth. – Chcel by som mu pomôcť, ale on nie a nie a povedať pravdu. (nechce povedať pravdu)

WON’T (zápor od WILL) často používame aj vtedy, ak podmetom nie je osoba (napr. človek).

  • The bus won’t start. – Ten autobus nie a nie naštartovať. (nechce naštartovať)

Ďalšie typické situácie, kde používame WILL:

SĽUB

 • (I promise) I won’t tell anyone.

ZDVORILÁ PROSBA

 • Will you help us, please? / Will you open the window, please?

POZVANIE

 • Won’t you come in?

ZDVORILÝ POKYN OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Will you be quiet? (= Buďte ticho.)

VYHRÁŽKA, UPOZORNENIE

 • I will kill you if you tell her about it

BE GOING TO
ZÁKLADNÁ STAVBA

begoingtodo

 

 

 

 

ZÁPOR tvoríme pridaním záporu “NOT” k osobe – napr. I am not going to do, you are not going to do atd.

OTÁZKU tvoríme prehodením slovosledu osoby – napr. Are you going to do …?, is he going to do …?

 

ÚMYSLY – PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ

BE GOING TO používame vtedy, keď máme zámer niečo urobiť alebo sme sa rozhodli niečo urobiť pred nejakým časom a nie spontánne. Dej je teda vopred premyslený, naplánovaný; rozhodnutie bolo urobené pred momentom rozhovoru; v momente rozhovoru sme už rozhodnutí, že niečo urobíme.

 • We are going to build our own hotel. – V momente, kedy o tejto udalosti hovoríme ju máme už dávno naplánovanú – oznamujeme iba, čo sa chystáme urobiť, čo máme v pláne urobiť.
 • I am going to call her. – Mám v pláne jej zavolať.

V takýchto vetách nemusíme spomínať ani osobu, ktorá má v pláne niečo urobiť. Použijeme jednoducho trpný rod s BE GOING TO.

  • The hotel is going to be built.

Ak po BE GOING TO nasledujú slovesá GO / COME je vhodnejšie použiť prítomný priebehový čas namiesto BE GOING TO GO / BE GOING TO COME.

  • I am going to England …” je častejšie používaná verzia ako “ I am going to go to England “. Verzia s GOING TO nie je však nesprávna, iba menej používaná.

PREDPOVEĎ PODLOŽENÁ DÔKAZMI

BE GOING TO používame rovnako vtedy, ak hovoríme o predpovedi, ktorú máme podloženú dôkazmi. Hovoriaci ich má počas rozhovoru k dispozícií, aby sa na ne mohol odvolať (nap. niečo čo vidí, počuje, niečo vyplýva zo situácie apod.) 

Michael Swan v knihe Oxford Basic English Usage vysvetľuje: „We use be going to to say that a future action or event is ‘on the way’ – we can see it coming; it is starting to happen.“

 • Look at those clouds! It is going to snow. – Nie je to iba subjektívna predpoveď, ale predpoveď podložená dôkazmi – vidíme na oblohe strašne veľa napr. čiernych mrakov, je teda isté, že bude snežiť a možno už nejaká vločka aj spadla.
 • It sounds like the plane’s going to take off. 

file000391181984

BE GOING TO väčšinou hovorí o dejoch, o ktorých už v momente rozhovoru máme nejakú predstavu, o ktorých sme premýšľali, ktoré chystáme, ale ešte sme ich úplne nezariadiliBE GOING TO vyjadruje teda nejaký “úmysel v budúcnosti“, alebo niečo, čo sme sa rozhodli urobiť, ale ešte nezariadili. Je to teda iba úmysel, ktorý sa môže zmeniť.

PRESENT CONTINUOUS väčšinou hovorí o dejoch, ktoré sa stanu 100%, pretože všetko máme už zariadené. V týchto vetách býva príslovkové určenie času častejšie ako pri BE GOING TO. PRESENT CONTINUOUS teda používame, keď už máme všetko naplánované na určitý čas / miesto v budúcnosti a nebudeme to meniť.

 • They are going to ged married in two months. (= They have already decided to do it.)
 • They are getting married next month. (= They have decided and arranged to do it.)

Často sa však stáva, že v tomto význame naplánovaných dejov tieto vyjadrenia budúcnosti môžeme zamieňať. Kedy PRESENT CONTINUOUS vo vyjadrení budúcnosti zameniť za BE GOING TO rozhodne nemôžeme?

Ak hovoríme o predpokladoch založený na dôkazoch, vtedy môžeme použiť iba BE GOING TO.

 • Look at those clouds! It is going to snow.

file0001009346074


PRESENT CONTINUOUS (prítomný čas priebehový)

ZÁKLADNÁ STAVBA

Základnú stavbu nájdete v článku venovanému PRESENT CONTINUOUS (viac TU)

PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ

PRESENT CONTINUOUS (čas prítomný priebehový) s budúcim významom používame pre také deje, ktoré sú naplánováné / zariadené

 • What time are you leaving tomorrow?
 • I am going to the party this evening.

PRESENT SIMPLE (prítomný čas jednoduchý) 

ZÁKLADNÁ STAVBA

Základnú stavbu nájdete v článku venovanému PRESENT SIMPLE (viac TU)

 

ROZVRH, PROGRAM, KALENDÁR…

PRESENT SIMPLE (prítomný čas jednoduchý) s budúcim významom hovorí o dejoch, ktoré sa v budúcnosti majú odohrať podľa nejakého rozpisu, programu, kalendára, cestovného poriadku apod.

 • The film starts at 11.
 • The library closes at 6.30 p.m.
 • When does the bus leave?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


WILL vs. GOING TO 

PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ versus (SPONTÁNNA) NEPLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ

WILL používame, ak sa hovoriaci rozhodol priamo v okamihu rozhovoru, jeho rozhodnutie nebolo vopred plánové, ale je to bezprostredná reakcia na aktuálne dianie. WILL teda používame vtedy, ak sme sa o budúcnosti rozhodli v momente, keď prebieha rozhovor – tj. ide o momentálne (bezprostredné) rozhodnutie. Väčšinou reagujeme na novú informáciu, takže sme nemali možnosť rozmyslieť sa vopred alebo nad situáciou premýšľať. 

WILL

NEPLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ (= rozhodneme sa v momente rozhovoru)


BE GOING TO používame vtedy, keď máme zámer niečo urobiť alebo sme sa rozhodli niečo urobiť pred nejakým časom a nie spontánne. Dej je teda vopred premyslený, naplánovaný; rozhodnutie bolo urobené pred momentom rozhovoru; v momente rozhovoru sme už rozhodnutí, že niečo urobíme.

GOING TO

PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ (= rozhodli sme sa niečo urobiť už pred rozhovorom)


Porovnajte!

Sue sa rozpráva s Helen.
Sue: Let’s have a party.
Helen: That’s a great idea. We‘ll invite lots of people. 

⇒ Sue navrhuje usporiadať párty. Helen sa v momente rozhovoru dozvedá o myšlienke zorganizovať párty, a tak sa rozhoduje (práve nad tým celým uvažuje). Párty je pre Helen nová myšlienka (idea). Možno na chvíľu aj uvažuje, či do toho ísť alebo nie. Následne ale vieme, že súhlasí, a tak (spontánne) navrhuje pozvať veľa ľudí. K rozhodnutiu pozvať veľa ľudí (We‘ll invite lots of people.) logicky Helen nemohla dôjsť pred momentom rozhovoru, keďže myšlienka zorganizovať párty je vôbec prvýkrát spomenutá až počas tejto konverzácie. Čo nám z toho vyplýva? K rozhodnutiu pozvať veľa ľudí dochádza bezprostredne počas rozhovoru.

WILL (spontánna a neplánovaná budúcnosť) → rozhodol som sa pre niečo v moment rozhovoru (napr. na základe toho, čo vidím, počujem…) – tj. ide o momentálne (bezprostredné) rozhodnutie

Neskôr v ten deň. Helen stretáva Davea.
Helen: Sue and I have decided to have a party. We‘re going to invite lots of people.

⇒ Helen a Sue sú v momente ako sa Helen rozpráva s Daveom už dávno o všetkom (v spojitosti s párty) rozhodnuté. Majú v hlave jasnú predstavu o tom, čo a ako bude vyzerať. V momente rozhovoru je informácia o pozvaní viacerých ľudí (We‘re going to invite lots of people.) preto už iba jednoduchým konštatovaním ich zámeru — teda, rozhodnutia, ktoré učinili pred momentom rozhovoru (pred tým, než Helen začala konverzáciu s Daveom).

BE GOING TO (plánovaná budúcnosť→ niekomu oznamujem, pre čo som už rozhodnutý, čo hodlám urobiť – rozhodnutie bolo urobené pred momentom rozhovoru


PREDPOVEĎ V BUDÚCNOSTI NEPODLOŽENÁ DÔKAZMI 
(= subjektívna) →
 WILL

 • I’m sure you‘ll enjoy the film.
 • I’m sure it won’t rain tomorrow. It‘ll be another beautiful, sunndy day.

PREDPOVEĎ V BUDÚCNOSTI PODLOŽENÁ DÔKAZMI → BE GOING TO

 • He’s running towards the goal, and he‘s going to score.

testik

Nadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste:

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár