Budúci čas – WILL / BE GOING TO / PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS

AAaČlánok venovaný budúcim časom v angličtine – WILL / BE GOING TO / PRESENT CONTINUOUS / PRESENT SIMPLE.


WILL (budúci čas jednoduchý)

ZÁKLADNÁ STAVBA

KLADNÁ VETA
Podmet + WILL + infinitív plnovýznamového slovesa bez TO (WILL vytvára skrátený tvar ‘ll)
I, you, he, she, it, we, they + will + help
She will help us.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + WILL + záporný výraz NOT + infinitív plnovýznamového slovesa bez TO (WILL NOT vytvára skrátený tvar WON’T)
I, you, he, she, it, we, they + will + not + help
She won’t help us.
OTÁZKA
 WILL + podmet +  infinitív plnovýznamového slovesa bez TO
Will + I, you, he, she, it, we, they + help
Will she help us?

123123Budúci čas (pomocné sloveso WILL) má vo všetkých osobách rovnaký tvar!

Všimnite si skrátené tvary pomocného slovesa WILL v kladnej vete a zápore:

She will help us = She‘ll help us. She will not help us = She won’t help us.

ČISTÁ BUDÚCNOSŤ

Ak v angličtine informujeme ohľadom budúcnosti, bez vedľajších významových prvkov – len konštatujeme, čo sa udeje v budúcnosti – používame WILL. Najtypickejšie sú pre toto použitie “budúce fakty”. Tieto deje sa určite odohrajú a v silách hovoriaceho nie je ich zmeniť: Lepšie to pochopíte na nasledujúcich vetách:

 • The sun will rise tomorrow.
 • He will be thirty on Sunday.
 • The baby will be born in August.

ROZHODNUTIE V MOMENTE ROZHOVORU

Ak sa hovoriaci rozhodol priamo v okamihu rozhovoru, jeho rozhodnutie nebolo vopred plánové, ale je to bezprostredná reakcia na aktuálne dianie – používame WILL. Takto sa WILL používa aj v baroch, reštauráciách, keď si objednávame jedlo, či pitie.

 • A: ” What would you like to eat? “ ≈ B: ” I‘ll have the soup, please. “ - Hovoriaci “B” si vopred dať polievku neplánoval, rozhodol sa bezprostredne počas danej situácie
 • A: I don’t know how to turn the TV on? ” ≈ B:Oh, it’s easy. I‘ll show you. - Nastal nepredvídateľný dej – hovoriaci “A” nevie zapnúť TV. Hovoriaci “B” sa preto v momente rozhovoru rozhoduje, že mu pomôže. Ide teda o okamžité rozhodnutie.

SUBJEKTÍVNA PREDPOVEĎ NEPODLOŽENÁ DÔKAZMI

Ak budúcnosť, o ktorej hovoriaci hovorí iba subjektívne predpovedá – sú to možno jeho očakávanie, nemá žiadne reálna dôkazy, ktoré by dokázali, že dej skutočne prebehne presne tak ako hovoriaci (subjektívne) predpovedá.

 • I’m sure she will love teaching French in London.
 • She hasn’t answered the phone today. I expect she will come this afternoon.
 • I think it will rain on Sunday. 

Vety, ktoré o takýchto predpovediach nepodložených dôkazmi pojednávajú často uvádzajú tieto frázy:

 • I expect - I expect she will come this afternoon.
 • (be) afraid
 • (be) sure
 • surelyIt will surely pay. – Určite sa to vyplatí
 • (I) think
 • (I) don’t think
 • I suppose
 • probably – She will probably be there.

OCHOTA

WILL často používame vo vetách, ktoré vyjadrujú ochotu pomôcť. Hovoriaci sa ponúka pomôcť.

 • A: ” That TV looks heavy. ” B: ” I will help you with it. “ (= I am willing to help you)
 • A:  That TV looks heavy. “ B:  I help you with it. “

NEOCHOTA

WON’T (zápor od WILL) používame vo význame neochoty, či dôrazného odmietnutia. Podmetom týchto odmietnutí je živá bytosť.

  • I won’t tolerate that. / I will not tolerate that. – To nestrpím. (= I am not willing to tolerate that.)

Takéto vety často prekladáme dvojitým záporom “nie a nie“, teda “nechce, odmieta” napr. naštartovať / povedať / počúvať apod.

  • I’d like to give him a hand but he won’t tell the truth. – Chcel by som mu pomôcť, ale on nie a nie a povedať pravdu. (nechce povedať pravdu)

WON’T (zápor od WILL) často používame aj vtedy, ak podmetom nie je osoba (napr. človek).

  • The bus won’t start. – Ten autobus nie a nie naštartovať. (nechce naštartovať)

Ďalšie typické situácie, kde používame WILL:

SĽUB

 • (I promise) I won’t tell anyone.

ZDVORILÁ PROSBA

 • Will you help us, please? / Will you open the window, please?

POZVANIE

 • Won’t you come in?

ZDVORILÝ POKYN OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Will you be quiet? (= Buďte ticho.)

VYHRÁŽKA, UPOZORNENIE

 • I will kill you if you tell her about it

BE GOING TO
ZÁKLADNÁ STAVBA

begoingtodo

 

 

 

 

ZÁPOR tvoríme pridaním záporu “NOT” k osobe – napr. I am not going to do, you are not going to do atd.

OTÁZKU tvoríme prehodením slovosledu osoby – napr. Are you going to do …?, is he going to do …?

 

ÚMYSLY – PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ

BE GOING TO používame pre také budúce deje, ktoré už v momente, keď hovor prebieha máme dávno premyslené, naplánované. V momente rozhovoru sú tieto deje už našimi plánmi, úmyslami apod.

 • We are going to build our own hotel. – V momente, kedy o tejto udalosti hovoríme ju máme už dávno naplánovanú – oznamujeme iba, čo sa chystáme urobiť, čo máme v pláne urobiť.
 • I am going to call her. – Mám v pláne jej zavolať.

V takýchto vetách nemusíme spomínať ani osobu, ktorá má v pláne niečo urobiť. Použijeme jednoducho trpný rod s BE GOING TO.

  • The hotel is going to be built.

Ak po BE GOING TO nasledujú slovesá GO / COME je vhodnejšie použiť prítomný priebehový čas namiesto BE GOING TO GO / BE GOING TO COME.

  • I am going to England …” je častejšie používaná verzia ako “ I am going to go to England “. Verzia s GOING TO nie je však nesprávna, iba menej používaná.

PREDPOVEĎ PODLOŽENÁ DÔKAZMI

BE GOING TO používame rovnako vtedy, ak hovoríme o predpovedi, ktorú máme podloženú dôkazmi. Hovoriaci ich má počas rozhovoru k dispozícií, aby sa na ne mohol odvolať (nap. niečo čo vidí, počuje, niečo vyplýva zo situácie apod.)

 • Look at those clouds! It is going to snow. – Nie je to iba subjektívna predpoveď, ale predpoveď podložená dôkazmi – vidíme na oblohe strašne veľa napr. čiernych mrakov, je teda isté, že bude snežiť a možno už nejaká vločka aj spadla.
 • It sounds like the plane’s going to take off. 

file000391181984

BE GOING TO väčšinou hovorí o dejoch, o ktorých už v momente rozhovoru máme nejakú predstavu, o ktorých sme premýšľali, ktoré chystáme, ale ešte sme ich úplne nezariadiliBE GOING TO vyjadruje teda nejaký “úmysel v budúcnosti“, alebo niečo, čo sme sa rozhodli urobiť, ale ešte nezariadili. Je to teda iba úmysel, ktorý sa môže zmeniť.

PRESENT CONTINUOUS väčšinou hovorí o dejoch, ktoré sa stanu 100%, pretože všetko máme už zariadené. V týchto vetách býva príslovkové určenie času častejšie ako pri BE GOING TO. PRESENT CONTINUOUS teda používame, keď už máme všetko naplánované na určitý čas / miesto v budúcnosti a nebudeme to meniť.

 • They are going to ged married in two months. (= They have already decided to do it.)
 • They are getting married next month. (= They have decided and arranged to do it.)

Často sa však stáva, že v tomto význame naplánovaných dejov tieto vyjadrenia budúcnosti môžeme zamieňať. Kedy PRESENT CONTINUOUS vo vyjadrení budúcnosti zameniť za BE GOING TO rozhodne nemôžeme?

Ak hovoríme o predpokladoch založený na dôkazoch, vtedy môžeme použiť iba BE GOING TO.

 • Look at those clouds! It is going to snow.

file0001009346074


PRESENT CONTINUOUS (prítomný čas priebehový)

ZÁKLADNÁ STAVBA

Základnú stavbu nájdete v článku venovanému PRESENT CONTINUOUS (viac TU)

 

PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ

PRESENT CONTINUOUS (čas prítomný priebehový) s budúcim významom používame pre také deje, ktoré sú naplánováné / zariadené

 • What time are you leaving tomorrow?
 • I am going to the party this evening.

PRESENT SIMPLE (prítomný čas jednoduchý) 

ZÁKLADNÁ STAVBA

Základnú stavbu nájdete v článku venovanému PRESENT SIMPLE (viac TU)

 

ROZVRH, PROGRAM, KALENDÁR…

PRESENT SIMPLE (prítomný čas jednoduchý) s budúcim významom hovorí o dejoch, ktoré sa v budúcnosti majú odohrať podľa nejakého rozpisu, programu, kalendára, cestovného poriadku apod.

 • The film starts at 11.
 • The library closes at 6.30 p.m.
 • When does the bus leave?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


WILL vs. GOING TO 

NEPLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ (= rozhodneme sa v momente rozhovoru)WILL

Rozhodnutie padne ako reakcia na práve odohrávajúci sa dej v momente rozhovoru  WILL

 • I like this coat. I think I‘ll buy it
 • A: What would you like to eat? B: I‘ll have a pizza, please.

 

 

PLÁNOVANÁ BUDÚCNOSŤ (= rozhodli sme sa niečo urobiť už pred rozhovorom)

GOING TO

V momente rozhovoru sme už rozhodnutí o tom, že niečo urobíme  BE GOING TO

 • I am going to clean my room this afternoon. (= I decided to clean it this morning.)
PREDPOVEĎ V BUDÚCNOSTI NEPODLOŽENÁ DÔKAZMI (= subjektívna) → WILL

 • I’m sure you‘ll enjoy the film.
 • I’m sure it won’t rain tomorrow. It‘ll be another beautiful, sunndy day.

PREDPOVEĎ V BUDÚCNOSTI PODLOŽENÁ DÔKAZMI → BE GOING TO

 • He’s running towards the goal, and he‘s going to score.

testik

Nadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste:

The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka s dlhoročnou praxou so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka s dlhoročnou praxou so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár