Predložka TOWARDS / TOWARD

AAaViete správne používať predložku TOWARDS? Poznáte jej významy? Viete v akých situáciach je vhodné ju použiť? Robí vám problém ju správne vysloviť? Viete rozdiel medzi TOWARDS a TOWARD?


Výslovnosť

TOWARDS

 • BrEtəˈwɔːdz / ∼ AmE / tɔːrdz /

TOWARD

 • BrEtəˈwɔːd / ∼ AmE / tɔːrd

TOWARD vs. TOWARDS

TOWARD má rovnaký význam ako TOWARDS, je však trochu knižnejšie a typické pre americkú angličtinu.


Použitie

1. Vo význame ” smerom k ” v doslovnom význame aj prenesenom. Dôležitý je pre nás “smer”.

 • KAM? -> (k mojej mame) -> I took a step towards my mother. - Urobil som krok smerom k mojej mame.
 • KAM? -> (k dverám) -> I moved towards the door. – Podišiel som smerom k dverám.
 • KAM? -> (k vojne) -> Russia is moving towards war. – Rusko smeruje k vojne.
 • KAM? -> (k oknu) -> He looked towards the window. - Pozrel sa smerom k oknu.

2. Prekladáme ho tiež ako “ voči / vo vzťahu k “. Napr. ak máme nejaký postoj k niečomu / niekomu. Postoj môžeme mať napr. k nejakej osobe alebo voči nejakej veci. Ďalej sa nejako môžme správať voči niekomu apod.

 • my attitude towards religion – môj postoj k náboženstvu
 • She behaves aggressively towards his friends. – Správa sa veľmi agresívne voči jej priateľom.

POZOR! Ak hovorím o postojoch ľudí voči niečomu, o ich pocitoch voči niečomu, či o ich správaní vzhľadom k niečomu, používam TOWARDS, no nie AGAINST / ABOUT.

  • I didn’t feel angry towards my father when he threw me out of the house.
  • I didn’t feel angry against my father when he threw me out of the house.

3. Ak sa niečo stane “ (tesne) pred nejakým časom / k čomu (časovo) “, stane sa to teda pred týmto uvedeným časom. V takom prípade je vhodné použiť TOWARDS.

 • towards five o’clockokolo piatej hodiny (= niekedy pred piatou hodinou)
 • towards the end of 2000pred koncom roku 2000
 • towards evening - k večeru / podvečer

4. Vo význame “ blízko, neďaleko čoho (konca, vrcholka ap.) “. Najčastejšie sa v tomto význame pred TOWARDS nachádza slovo, ktoré nám špecifikuje istú časť celku (vrchol niečoho / koniec niečoho apod.)

 • They sat towards the top of the hill but they still couldn’t see their cars. - Sadli si blízko vrcholu kopca, avšak stále nemohli vidieť ich autá.

5. Ďalej túto predložku môžeme preložiť ako ” za účelom čoho “, inak povedané ” na niečo (nejaký účel apod.) “.

 • Do you intend to make a contribution towards our new church? – Máte v pláne dať nejaké peniaze na náš nový kostol?
 • My father will give me enough money towards a new car. – Otec mi dá dosť peňazí na nové auto.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár