FOR vs. SINCE

AAaViete rozdiel medzi FOR / SINCE?

 


FOR

FOR používame pred frázou, ktorá naznačuje isté obdobie, počas ktorého dej trvá. FOR teda uvádza časové obdobie, počas ktorého dej trvá.

 • I have worked in England for ten years. (= až do súčasnosti)
 • By the end of 2010, I had worked (or I had been working) in England for two years.

V týchto vetách nemôžeme FOR nahradiť slovom SINCE.

FOR môžeme použiť vo všetkých časoch (nie len v predprítomných). Napr.:

  • John worked at that bank for three years. - minulý čas

V kladných vetách môžeme často FOR vynechať. Neplatí to však pre vety záporné.

  • We have been together five years.
  • We have been together for five years.
  • We have not been together for five years.
  • We have not been together five years.

Pred väzbu ALL + časový výraz nikdy nepoužívame FOR.

  • … for all year.
  • … for all my life.
  • I have been waiting for you all day.

FOR často spájame do nasledujúcej väzby:

FOR THE LAST / PAST + časový výraz

   • for the last five hours
   • for the past two months

Porovnajte!

  • I last saw him five years ago. (rozprávač sa zameriava na čas ich posledného stretnutia)
  • I have not met him for five years. (rozprávač sa zameriava na čas, ktorý od posledného stretnutia uplynul)

SINCE

SINCE používame pred frázou alebo celou vedľajšou vetou, keď uvádzame začiatok deja / stavu. SINCE teda vyjadruje na časovej osi bod, od ktorého nejaký dej trvá do prítomnosti alebo istého bodu v minulosti.

 • I have worked in England since 2005.
 • I have worked in England since Monday.
 • I have worked in England since Christmas.
 • I have worked in England since 14 April.
 • I have worked in England since May.

V žiadnej z viet vyššie nesmieme použiť namiesto SINCE slovo FOR.

SINCE používame iba v predprítomným časoch!

 Po SINCE však môže nasledovať aj vedľajšia veta (podmet + prísudok). V akom čase bude vedľajšia veta?

Vedľajšia veta sa nachádza v minulom čase, ak označuje (jednorazový) začiatok deja hlavnej vety:

   • I have worked in England since I was 20.

Vedľajšia veta sa môže nachádzať aj v predprítomnom čase, no je nutné, aby táto veta označovala dej, ktorý trvá rovnako dlho ako dej vo vete hlavnej.

   • I have known her since I have worked here.

SINCE používame aj v nasledujúcich štruktúrach:

IT’S + perióda času + SINCE

   • It‘s twenty years since I last saw him.
   • How long is it since you got married?

Možné je použiť namiesto IT’S aj IT’S BEEN:

    • It‘s been (= It has been) twenty years since I last saw him.

IT’S AGES SINCE I/you/John … LAST + minulý čas

   • It’s ages since I last saw you.


 • I have been a teacher for twenty years. (= doba trvania: 20 rokov)
 • I have been a teacher since 2000. (= začiatočný bod: rok 2000)

FOR + perióda času = po dobu určitého času

SINCE + začiatočný bod = od určitej doby (začiatočného bodu)

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

2 thoughts on “FOR vs. SINCE

Pridaj komentár