Test #2: MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

testikOtestujte sa! Poznáte rozdiel medzi minulým časom jednoduchým (past simple) a minulým časom priebehovým (past continuous)?


TIPČlánok o MINULOM ČASE JEDNODUCHOM nájdete TU, o MINULOM ČASE PRIEBEHOVOM nájdete TU, o MINULOM ČASE JEDNODUCHOM vs. MINULOM ČASE PRIEBEHOVOM nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ich môžete preštudovať.


Test #2: MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

Question 1
Karel Kryl is dead. He ___________ in 1994.
A
died
B
was dying
Question 1 Explanation: 
 • MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ opisuje celý, ukončený dej v minulost, ktorý prebehol v určitom momente. Dôraz je na výsledku činnosti. V slovenčine používame dokonavý vid. (napr. skočiť, nakresliť). Na dej sa teda pozeráme ako na určitý BOD na časovej osi. 
 • MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ neopisuje celý, ukončený dej v minulosti, ale iba určitý minulý dej v priebehu v danom momente. Dôraz kladieme na priebeh činnosti. V slovenčine používame nedokonavý vid. (napr. skákať, kresliť). Na dej sa pozeráme ako na  určitú DOBU na časovej osi.
  • We visited the St. Elisabeth Cathedral when we were in Košice. (=  ...navštívili sme ...)
  • This time last year, we were flying to Košice. (= ...leteli sme...)
  • About ten centimetres of snow fell during the night. = Okolo desať centimetrov snehu napadlo počas noci.
  • The snow was falling all night. = Sneh padal celú noc.
Question 2
While the children ___________, their parents ___________ TV.
A
slept / watched
B
were sleeping / watched
C
slept / were watching
D
were sleeping / were watching
Question 2 Explanation: 
Minulý priebehový používame pre súbežné deje, ktoré v daný moment v minulosti prebiehali. Jeden dej do druhého nezasahoval, navyše obe deje boli v priebehu (prebiehali) nezávisle od seba. Tieto vety sú často typické tým, že obsahujú spojku WHILE (nie je to však pravidlo).
 • While I was watching TV, she was playing Monopoly.
 • I was playing hockey and he was playing football.
Question 3
What ___________ yesterday at 7.00 last night?
A
did he do
B
was he doing
Question 3 Explanation: 
PAST CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme čo v danom momente v minulosti prebiehalo (bolo v priebehu). Zaujíma nás dej v minulosti, ktorý v nejakom danom čase prebiehal.
 • This time last year, I was sleeping. - v tom čase minulý rok dej práve prebiehal - spal som
 • What were they doing at 8 o'clock last night? - aký dej práve prebiehal (bol v priebehu) o ôsmej minulú noc?
 • I was reading this book at 8 o'clock last night. - táto veta nám hovorí, že o ôsmej hodine dej práve prebiehal - o ôsmej som čítal knihu

  • MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ opisuje celý, ukončený dej v minulost, ktorý prebehol v určitom momente. Dôraz je na výsledku činnosti. V slovenčine používame dokonavý vid. (napr. skočiť, nakresliť). Na dej sa teda pozeráme ako na určitý BOD na časovej osi. 
  • MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ neopisuje celý, ukončený dej v minulosti, ale iba určitý minulý dej v priebehu v danom momente. Dôraz kladieme na priebeh činnosti. V slovenčine používame nedokonavý vid. (napr. skákať, kresliť). Na dej sa pozeráme ako na  určitú DOBU na časovej osi.
   • We visited the St. Elisabeth Cathedral when we were in Košice. (=  ...navštívili sme ...)
   • This time last year, we were flying to Košice. (= ...leteli sme...)
   • About ten centimetres of snow fell during the night. = Okolo desať centimetrov snehu napadlo počas noci.
   • The snow was falling all night. = Sneh padal celú noc.
Question 4
When John was at school, he  ___________ things. It was so annoying.
A
always took
B
was always taking
Question 4 Explanation: 
 ALWAYS používame často s minulým priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.
 • When we were young, he was always losing my things.
Porovnajte:
 • PAST SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej dial? = vždy
 • PAST CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa dial vkuse / neustále = hovoriaci bol s dejom značne nespokojný
  • He always watched TV. (= He watched TV every day.)
  • He was always watching TV. (= He watched TV very often / too often.)
Namiesto ALWAYS sa v tomto význame s minulým priebehovým časom často používajú aj tieto príslovky - FOREVER, CONTINUALLY, CONSTANTLY.
Question 5
When I was young, we ___________ to Prague every year.
A
went
B
was going
Question 5 Explanation: 
 • When he was abroad, he was playing hockey every day.
 • When he was abroad, he played hockey every day.
Ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti opakovali (boli našim zvykom), nepoužívame minulý priebehový, ale MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS.
Question 6
As soon as the car ___________, they ___________ out of their seats.
A
stopped / jumped
B
was stopping / jumped
C
stopped / were jumping
D
was stopping / were jumping
Question 6 Explanation: 
Minulý čas jednoduchý rovnako používame vtedy, ak hovoríme o sérii ukončených dejov, ktoré uvádzame za sebou presne tak, ako sa v skutočnosti odohrali.
 • She kissed him, closed the door and left the country.
 • She arrived home early in the morning. First I had breakfast, and then I went to bed.

 • Hneď ako auto zastalo, oni povyskakovali zo svojich sedadiel.
Question 7
Karel Kryl ___________ famous for his “protest songs” in which he strongly criticized the inhumanity of the communist regime.
A
became
B
was becoming
Question 7 Explanation: 
 • MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ opisuje celý, ukončený dej v minulost, ktorý prebehol v určitom momente. Dôraz je na výsledku činnosti. V slovenčine používame dokonavý vid. (napr. skočiť, nakresliť). Na dej sa teda pozeráme ako na určitý BOD na časovej osi. 
 • MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ neopisuje celý, ukončený dej v minulosti, ale iba určitý minulý dej v priebehu v danom momente. Dôraz kladieme na priebeh činnosti. V slovenčine používame nedokonavý vid. (napr. skákať, kresliť). Na dej sa pozeráme ako na  určitú DOBU na časovej osi.
  • We visited the St. Elisabeth Cathedral when we were in Košice. (=  ...navštívili sme ...)
  • This time last year, we were flying to Košice. (= ...leteli sme...)
  • About ten centimetres of snow fell during the night. = Okolo desať centimetrov snehu napadlo počas noci.
  • The snow was falling all night. = Sneh padal celú noc.
Question 8
She ___________ about her children at midnight.
A
still talked
B
was still talking
Question 8 Explanation: 
PAST CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme čo v danom momente v minulosti prebiehalo (bolo v priebehu). Zaujíma nás dej v minulosti, ktorý v nejakom danom čase prebiehal.
 • This time last year, I was sleeping. - v tom čase minulý rok dej práve prebiehal - spal som
 • What were they doing at 8 o'clock last night? - aký dej práve prebiehal (bol v priebehu) o ôsmej minulú noc?
 • I was reading this book at 8 o'clock last night. - táto veta nám hovorí, že o ôsmej hodine dej práve prebiehal - o ôsmej som čítal knihu
Question 9
We ___________ everywhere on foot rather than using any form of transport.
A
always went
B
were always going
Question 9 Explanation: 
 ALWAYS používame často s minulým priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.
 • When we were young, he was always losing my things.
Porovnajte:
 • PAST SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej dial? = vždy
 • PAST CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa dial vkuse / neustále = hovoriaci bol s dejom značne nespokojný
  • He always watched TV. (= He watched TV every day.)
  • He was always watching TV. (= He watched TV very often / too often.)
Namiesto ALWAYS sa v tomto význame s minulým priebehovým časom často používajú aj tieto príslovky - FOREVER, CONTINUALLY, CONSTANTLY.
Question 10
Karel Kryl ___________ to become a celebrity.
A
didn't want
B
wasn't wanting
Question 10 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS nepoužívam zvyčajne so slovesami opisujúcimi stavy (pocity, postoje, vlastnosi, vzťahy). Medzi takéto slovesá patria napr.:
 • adore / seem / understand / believe / exist / love / want / belong to / know / need …

Pozn. O stavových slovesách sa viac dočítate v tomto článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)

Question 11
They ___________ about Karely Kryl when I ___________.
A
talked / arrived
B
were talking / arrived
C
talked / was arriving
D
were talking / was arriving
Question 11 Explanation: 
Priebehový čas používame s minulým časom vtedy, ak sa počas dlhšieho deja, ktorý bol v priebehu, odohral iný, kratší dej.  Kratší dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou jednoduchého minulého času, narušil dlhší, (už) prebiehajúci dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou minulého priebehového času.
 • She was watching TV when the phone rang. - Práve pozerala TV (prebiehal nejaký dej), keď telefón zazvonil (prerušil ho kratší dej)

Untitled 9999

 • I saw you in your car yesteday. You were driving to work. - Práve si išiel do práce, keď som ťa uvidel. Počas toho ako dej "cesta do práce" prebiehal, niekto iný ma počas toho videl.
 • When he arrived, we were having lunch. - Keď sme obedovali, prišiel. (Už sme obedovali, dej práve prebiehal - jedná sa o dlhší dej, keď v tom ho náhle narušil kratší dej / jednorazový dej - on prišiel.)
There are 11 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár