Predprítomný čas (present perfect)

AAaPredprítomný čas (present perfect) – stavba, použitie. Rozdiel predprítomný čas a minulý čas, rozdiel predprítomný čas a prítomný čas jednoduchý. Viac sa dočítate v článku.

 


Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso HAVE / HAS + minulé príčastie plnovýznamového slovesa (tretí tvar)
He, she, it + has + worked
I, you, we, they + have + worked
She has worked as a teacher since 2000.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + have / has + záporný výraz NOT + minulé príčastie plnovýznamového slovesa (tretí tvar) (HAS NOT vytvára skrátený tvar HASN’T / HAVE NOT vytvára skrátený tvar HAVEN’T)
He, she, it + has + not + worked
I, you, we, they + have + not + worked
She hasn’t worked as a teacher since 2000.
OTÁZKA
Have / has + podmet +  minulé príčastie plnovýznamového slovesa (tretí tvar)
Has + he, she, it + worked
Have + I, you, we, they + worked
Has she worked as a teacher since 2000?

Všimnite si skrátené tvary pomocných slovies HAVE / HAS v kladnej vete a zápore:

I have worked = I‘ve worked
I have not worked = I haven’t worked
He has worked = He‘s worked
He has not worked = He hasn’t worked

Skrátený tvar ” ‘s ” pripojený k podmetu nemusí mať v anglickej vete vždy význam pomocného slovesa HAS. Sloveso v minulom príčastí nám pomôže určiť, že ide práve o skrátený tvar od pomocného slovesa HAS. Porovnajte:

She is a teacher.
She has worked as a teacher for ten years.
She’s a teacher.
She’s worked as a teacher for ten years.

Použitie

PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame vtedy, ak hovoríme o dejoch (najmä stavoch), ktoré začali v minulosti a naďalej pokračujú alebo trvajú v prítomnosti.

 • I’ve known John since 2005. (= dej začal v roku 2005 a stále trvá)
 • I’ve worked in this recording studio for two months. (= dej začal pred dvoma mesiacmi a stále trvá)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame rovnako vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa už niekedy v minulosti odohrali, ale ešte stále sa môžu odohrať v budúcnosti. Časové obdobie, na ktorom sa dej už predtým odohral neskončilo (hovoriaci ho považuje za neukončené). Dej sa mohol v minulosti odohrať nie len raz.

 • I’ve been to Mexico many times. (= stále žijem, môj život stále trvá, preto je možné, že sa do Mexika ešte môžem dostať)
 • J.K. Rowling has written a lot of books. (= spisovateľka stále žije, stále môže niečo napísať)

Časový údaj naznačujúci neukončené obdobie môže byť vo vete vyjadrené priamo:

  • Have you seen John this morning? (= stále je ráno)
  • I haven’t watched TV today. (= stále je dnešok)

Ak časový výraz vo vete naznačuje ukončené obdobie, používame minulý čas. Ak naznačuje obdobie neukončené, používame predprítomný čas.

  • Have you met him this morning? – obdobie THIS MORNING ešte neskončilo, teda ešte stále je RÁNO a teda dej sa počas daného obdobia môže znova odohrať / pozmeniť
 • Did you meet him this morning? – obdobie THIS MORNING už skončilo, je napr. popoludnie, večer a teda dej sa počas daného obdobia nemôže znova odohrať / pozmeniť

Do modrého obdĺžnika v obrázkoch si môžete dosadiť aj iné časové údaje ako v nasledujúcich vetách. Niekoľko príkladov:

obdobie2

    • It didn’t snow yesterday. – YESTERDAY (= ukončené obdobie)
    • It was very hot last week. – LAST WEEK (= ukončené obdobie)
    • I was very patient when I was a child. – WHEN I WAS A CHILD (= ukončené obdobie)
    • She did her homework five minutes ago. – FIVE MINUTES AGO (= ukončené obdobie)
    • He kissed me on Monday. – ON MONDAY (= ukončené obdobie)
    • I worked here for twenty years. – minulý čas naznačuje ukončené obdobie, teda v prítomnosti tu už nepracujem

obdobie1

    • It hasn’t snowed today. – TODAY (= neukončené obdobie – dnešok stále TRVÁ)
    • I have worked here for twenty years. – predprítomný čas naznačuje neukončené obdobie, teda v súčasnosti tu stále pracujem
    • Sarah hasn’t done very well so far. – SO FAR (= neukončené obdobie)
    • I haven’t seen Lisa this afternoon. – THIS AFTERNOON (= neukončené obdobie)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame rovnako vtedy, ak hovoríme o aktuálnych udalostiach (napr. správy / novinky), kde sa dôraz kladie na danú udalosť, ktorú hovoriaci vníma ako istý fakt v prítomnosti. V týchto vetách sa nenachádza presný časový údaj.

Ak pokračujeme v rozprávaní o tejto novinke (hovoríme o bližších detailoch týkajúcich sa deja ako napr. čas / príčina apod.), používame minulý čas jednoduchý.

 • Have you heard? The prime minister has been shot by an old man. He was shot because he was outside a shop without his bodyguards.
 • A: Ow! I‘ve cut myself shaving.  B: How did you do that?

PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame rovnako vtedy, ak hovoríme o početnosti / frekvencii deja počas neukončeného obdobia. Pri ukončenom období, použijeme minulý čas.

 • How long did you work in these conditions? – Ako dlho si pracoval v tých podmienkach? (= už tam nepracuje)
 • How long have you worked in these conditions? – Ako dlho (už) pracuješ v tých podmienkach? (= stále tam pracuje)
 • How many books did Shakespeare write? – je mŕtvy, viac kníh už nenapíše
 • How many books has J.K. Rowling written? – žije, stále môže nejaké napísať

PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame ďalej vtedy, ak vyjadrujeme ľudskú skúsenosť s nejakým dejom (hovoríme o tom, čo človek zažil / nezažil doteraz) a človek stále žije. Ak je človek mŕtvy a my o jeho skúsenostiach rozprávame, musíme použiť minulý čas.

 • I have been to London.
 • I have never had a lot of money.

V tomto použití sa často nachádzajú frázy ako This is the first / second time, po ktorých umiestňujeme predprítomný čas.

  • This is the first time I have eaten snails.


PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame rovnako vtedy, ak hovoríme o deji, ktorý sa celý odohral v minulosti, ale dôraz sa kladie na jeho výsledok alebo vplyv na prítomnosť. Tento dej má spojitosť s prítomnosťou.

 • A: Where is your book?” ≈ B: Someone has stolen it.
 • A:Is Peter at home?” ≈  B:No, he has gone out.
 • The lift has broken down. (Výťah sa pokazil. Vplyv na prítomnosť = napr. musíme ísť pešky)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS môžeme upresniť s nasledujúcimi príslovkami. V týchto vetách hovoríme o tom, čo sa stalo doteraz alebo práve naopak, čo sa do teraz nestalo. Toto je typický príklad, keby používame predprítomný čas.

 • I’ve already seen it. som to videl.
 • Has he come yet?prišiel?
 • My brother hasn’t returned yet. – Môj brat sa ešte nevrátil.
 • She still hasn’t got over her death. - Ešte stále sa nespamätala z jej smrti.

PREDPRÍTOMNÝ ČAS často používame aj s ostatnými príslovkami, ktoré nám popisujú obdobie, ktoré začalo v minulosti a stále trvá.

sofar

 • Have you met him recently
 • I’ve recently bought him lunch. – Nedávno (v poslednej dobe) som mu kúpil obed.
 • Have you visited the Czech Republic lately? – Navštívil si Česko nedávno? (nedávna minulosť)
 • I’ve been away for a long time. – Som dlho preč.
 • She has eaten a lot of food in the last few days. – V posledných dňoch je veľa.
 • We haven’t made a lot of mistakes so far. – Doteraz sme neurobili veľa chýb.
 • Up to now he has been successful. – Doteraz bol úspešný.

PREDPRÍTOMNÝ ČAS je typický aj pre frekvenčné príslovky ako napr. always, often apod., ak popisujú obdobie, ktoré sa neskončilo – stále trvá.

 • I have always wanted to go abroad. – Stále som chcel ísť do zahraničia. (= obdobie ešte neskončilo – pretože ja chcem ísť ešte stále aj v prítomnosti)

MINULÝ ČAS vs. PREDPRÍTOMNÝ ČAS

123123 ČASOVÝ ÚDAJ

Minulý čas používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa odohrali v určitom čase v minulosti, ktorý je vo vete priamo uvedený, všeobecne známy, nepriamo vyjadrený alebo z kontextu jasný.

 • J. K. Rowling wrote her first book in 1971. (Kedy? V roku 1971 = čas je uvedený)

Predprítomný čas používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa odohrali v neurčitom čase v minulosti. Presný čas je v tomto prípade neznámy alebo pre hovoriaceho nepodstatný, no obdobie, počas ktorého sa tieto deje mohli a ešte môžu odohrať považujeme za neukončené.

 • J. K. Rowling has written a lot of books. (Kedy? Nevieme. Presný čas nie je spomenutý. Autorka žije, stále môže napísať ďalšie knihy.)

Deje vyjadrené minulým časom nemajú spojitosť s prítomnosťou. Nie je však pravda, že vždy, ak vo vete nie je presný čas používame predprítomný čas. Podstatný je stále KONTEXT, v ktorom sa nachádzame. Ak hovoríme o minuloročnej dovolenke, nemusíme v každej vete použiť príslovkové určenie, ktoré je typické pre minulý čas a aj napriek tomu vo vete použijeme minulý čas, lebo z kontextu je jasné, že ide o ukončený dej. Ako sme si vyššie spomínali, príslovkové určenie času vo vete nemusí byť vôbec vyjadrené, ak je známe z kontextu, hovoriaci aj poslucháč vzájomne poznajú okolnosti deja (kedy sa odohral), poprípade to je všeobecne známy fakt.

Ak napr. povieme o Shakespearovi, že napísal Hamleta, rovnako nepoužijeme predprítomný čas, pretože osoba, o ktorej hovoríme je mŕtva (a to aj napriek tomu, že vo vete nemáme zverejnený presný čas).

  • Shakespeare wrote Hamlet.

123123UKONČENÉ / NEUKONČENÉ ČASOVÉ OBDOBIE

Minulým časom hovoríme o ukončenom časovom období.

 present1

 • He lived in New York for twenty years. (= už tam nežije, presťahoval sa alebo zomrel)
 • I was a truck driver for ten years. (= ako vodič nákladiaku už nepracujem)

 

Predprítomným časom hovoríme o dejoch, ktoré pokračujú od nejakého času v minulosti až doteraz (= neukončené časové obdobie).

present2

 

 • He has lived in New York for twenty years. (= stále tam žije)
 • I’ve been a truck driver for ten years. (= ešte stále pracujem ako vodič nákladiaku)

123123 UKONČENÉ / NEUKONČENÉ ČASOVÉ OBDOBIE – ČASOVÉ VÝRAZY

Minulý čas používame vo vetách, kde časový výraz uverejnený vo vete naznačuje ukončené obdobie. Dej sa na takomto časovom období nemôže odohrať znova.

 • Did you meet him this morning? - obdobie THIS MORNING už skončilo, je napr. popoludnie, večer a teda dej sa počas daného obdobia nemôže znova odohrať / pozmeniť

Predprítomný čas používame vo vetách, kde časový výraz uverejnený vo vete naznačuje neukončené obdobie. Dej sa na takomto časovom období môže odohrať znova.

 • Have you met him this morning? – obdobie THIS MORNING ešte neskončilo, teda ešte stále je RÁNO a teda dej sa počas daného obdobia môže znova odohrať / pozmeniť

123123 MOŽNOSŤ DEJA ODOHRAŤ SA

Minulý čas používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti odohrali a už sa viac zopakovať nemôžu (čas je ukončený, aktér deja zomrel apod.)

 • She once spoke to Karel Kryl. (= už sa s ním nemôžem porozprávať, zomrel)

Predprítomný čas používame naopak, ak sa dej, ktorý už niekedy prebehol môže zopakovať a uskutočniť znova (čas nie je ukončený, aktér deja žije apod.)

 • She has spoken to J. K. Rowling. (= ešte sa s ňou môžem porozprávať, stále žije).

123123 SUBJEKTÍVNY POHĽAD NA DEJ

Hovoriaci sa môže niekedy na základe aktuálnej situácie rozhodnúť, či v niektorých situáciach použije minulý čas alebo predprítomný čas.

Minulý čas používame, ak hovoriaci nevníma spojitosť medzi dejom a prítomnosťou (udalosť je od prítomnosti vzdialená časovo alebo miestne).

 • I lost my wallet at school. (= hovoriaci vníma udalosť ako vzdialenejší dej, čo sa času alebo miesta týka)

Predprítomný čas používame naopak, ak hovoriaci vníma spojitosť s prítomnosťou (udalosť nie je od prítomnosti vzdialená časovo alebo miestne).

 • I have lost my wallet at school. (= hovoriaci vníma udalosť ako aktuálny dej, čerstvý dej a je napr. blízko školy)

123123 VÝSLEDOK DEJA

Minulý čas používame vtedy, ak dej, ktorý prebehol v minulosti nemá dopad na prítomnosť – na prítomnosť nemá žiadne následky.

 • I broke my hand but it’s fine now. (= udalosť v minulosti)

Predpítomný čas používame vtedy, ak dej, ktorý prebehol v minulosti má dopad na prítomnosť – vidíme jeho následky.

 • I’ve broken my hand. (= stále ju nemám vyliečenú, ešte stále sa mi zotavuje)

Porovnajte:

 • The supermarkets have just opened. (= TERAZ sú otvorené) – predprítomný čas nám hovorí niečo ohľadom prítomnosti
 • The supermarkets opened last month. They’re doing well. – minulý čas s presným časovým údajom v minulosti (= LAST MONTH)
 • The supermarkets opened last month. Then they closed again five weeks later. – minulý čas nám nehovorí nič ohľadom prítomnosti

PREDPRÍTOMNÝ ČAS vs. PRÍTOMNÝ ČAS

Hlavný rozdiel medzi prítomným časom a predprítomným časom je v tom, či sa dej týka iba prítomnosti alebo má dej istú súvislosť s minulosťou.

 • I am a waiter. – Som čašník. (= touto vetou popisujeme iba aktuálne dianie)
 • I have been a waiter for five years. – Som čašníkom už 5 rokov. (= touto vetou popisujeme aj aktuálny stav, ale zohľadňujeme pri tom aj trvanie deja spojené s minulosťou) 
 • I only know John by sight. – Poznám Johna iba z videnia. (= konštatujem iba prítomnosť)
 • I have known John for years. – Poznám Johna už roky. (= pri konštatovaní prítomnosti zohľadňujem minulosť)
  • We are working / work for the BBC since 2005.
  • We are working / work for the BBC for over ten years.
  • We have been working / have worked for the BBC since 2005 / for over ten years.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

4 thoughts on “Predprítomný čas (present perfect)

  • Nemas tam presne uvedene kedy si tam bol. Keby tam mas napriklad ze v Londyne som bol minuly rok tak pouzijes jednoduchy min. cas = I was in London last year. + este do Londyna mozes ist, stale zijes :)

   • on sa pytal na predlozku “to”. SPrávne ma byt teda Have you been TO London? a nie Have you been in London. Predlozka “to” sa v predpritomnom čase dáva so slovesom BE.
    BE+TO
    Cize napr tázo veta by tuto predlozku nemala: Have you lived in London?

Pridaj komentár