TOO / ENOUGH

AAaTOO / ENOUGH sú slová, ktoré sa študentom často mýlia. Článok má za úlohu vysvetliť použite týchto dvoch slov a obohatiť vašu angličtinu o ďalší medzi rodenými hovoriacimi veľmi zvyčajný jav.


TOO-ENOUGH

TOO prekladáme ako “príliš, veľmi (niečoho)“. TOO používame vtedy, ak opisuje niečo, čoho je viac než je potrebné / chcené

ENOUGH prekladáme ako “dosť, dostatok (niečoho)“. ENOUGH naznačuje, že množstvo niečoho je dostatočné, dostačujúce.

TOO

TOO používame prevažne v týchto štruktúrach:

TOO + prídavné meno + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
TOO + príslovka + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
TOO + many/much s podstatným menom + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
 • The music was too loud at the party.
 • It’s too late to be careful.
 • There are too many flowers on the shelf.

Sloveso po TOO spájame pomocou INFINITÍVU.

  • She is too young to become an actress.
  • There were too many touritst to go walking.

INFINITÍV po TOO môžeme uviesť pomocou zámena / podstatného mena a to s použitím predložky FOR.

  • The food was too hot FOR us to eat.

Prídavné meno + podstatné meno

TOO sa  bežne nenachádza pred spojením prídavného mena s podstatným menom:

 • He doesn’t read too cheap books.
 • He doesn’t read books that are too cheap.

TOO + prídavné meno + člen + podstatné meno sa používa predovšetkým vo formálnejšom štýle.

 • In my opinion, this is too traditional an approach.

TOO  MUCH / MANY

TOO MUCH / TOO MANY nepoužívame s prídavnými menami bez podstatných mien. Rovnako to platí aj o príslovkách. Ani pred nimi nie je typické použiť TOO MANY / TOO MUCH.

 • too much patient (too patient)
 • too much quickly (too quickly)

TOO MUCH / MANY + noun

 • They have got too much money.

TOO vs. VERY

 • It is very hot. (= je to obyčajný opis situácie)

VERY používame, ak chceme jednoducho zosilniť / zintenzívniť prídavné meno (= pozitívnejší význam)

 • It is too hot. (= vyjadruje negatívnosť – nie sme spokojní so situáciou)

TOO používame, ak chceme vyjadriť nadbytok niečoho (= negatívny význam)

 • That piano is too heavy for me to carry. -> TOO HEAVY = It is impossible for me to carry that piano.
 • That piano is very heavy, but I can lift it. -> VERY HEAVY = It is possible but difficult for me to carry that piano.

ENOUGH

ENOUGH používame prevažne v týchto štruktúrach:

ENOUGH + podstatné meno + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
prídavné meno + ENOUGH + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
príslovka + ENOUGH + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
 • They haven’t got enough time.
 • He isn’t old enough to see this film.
 • The parents aren’t strict enough.
 • Did the firefighters respond quickly enough to help.

POZOR! V tabuľke vyššie si môžete všimnúť, že ak ENOUGH spájame s prídavným menom, tak to nasleduje až za ENOUGH, a teda:

!

 • The parents are strict enough. (= PRÍDAVNÉ MENO + enough)
 • The parents are enough strict.

Sloveso po ENOUGH spájame pomocou INFINITÍVU.

  • He isn’t old enough to see this film. (! He isn’t old enough for seeing this film.)
  • They haven’t got enough money to go abroad. (! They haven’t got enough money for going abroad.)

INFINITÍV po ENOUGH môžeme uviesť pomocou zámena / podstatného mena a to s použitím predložky FOR.

  • It’s warm enough FOR me TO start working. (= ENOUGH FOR sb TO do sth)

ZÁPORNÁ VETA + ENOUGH

V záporných vetách môžeme ENOUGH použiť vo význame “menej než je potrebné / dostatočné“.

 • The parents aren’t strict enough.

ENOUGH s OF

Za ENOUGH používame predložku OF hlavne vtedy, ak za ním nasleduje DETERMINÁTOR (hl. člen, privlastňovacie zámeno, ukazovacie zámeno, podstatné meno v privlastňovacom páde) alebo ZÁMENO.

 • They didn’t buy enough cars. (! enough of cars)
 • They didn’t buy enough of them. (! enough them)

Ak po MANY / MUCH napr. DETERMINÁTOR chýba, potom predložku OF vynecháme.

ENOUGH bez podstatného mena

Ak je význam jasný z kontextu, ENOUGH môžeme použiť aj bez podstatného mena (hl. ak hovoríme o nejakom množstve)

 • There’s a lot of food but not enough for all our friends.

POZOR!

Ak po ENOUGH / TOO nasleduje INFINITÍV, nie je typické použiť PODMET VETY vo forme zámena aj po INFINITÍVE.                                                                                                                                                           
 • The mug was very hot. We couldn’t carry it.
 • The mug was so hot that we couldn’t carry it.
 • The mug wasn’t cold enough to carry. (The mug wasn’t cold enough to carry it.)
 • The mug was too hot to carry. (! The mug was too hot to carry it.)

HAVE HAD ENOUGH OF sth – mať niečoho dosť

Predložka OF je rovnako typická pre idiomatickú väzbu s ENOUGH. HAVE HAD ENOUGH OF sth prekladáme ako “mať niečoho dosť” vo význame “liezť niekomu hore krkom / presýtený čím

 • I‘ve had enough of cold weather. – Mám dosť studeného počasia.

TOO vs. ENOUGH

TOO = more than necessary or desirable (= viac než je nutné / žiaduce) 

ENOUGH = as much as is necessary (= toľko, koľko je nutné)

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár