START vs. BEGIN

ikonkaaNevinne vyzerajúca dvojica slovies. Povedali by ste, že medzi nimi nejaký rozdiel je? Neviete si hneď vybaviť aký? Tento článok vám prezradí viac.


startabegin

Vo väčšine prípadov sa slovesá BEGIN a START považujú za synonymá. Napr:

 • It’s starting to rain. = It’s beginning to rain.
 • The concert starts at 8:00. = The concert begins at 8:00.
 • My mother started working for them 5 years ago. = My mother began working for them 5 years ago.

Sloveso BEGIN avšak uprednostňujeme vtedy, ak ide o formálne situácie.


Existujú však situácie, kedy nie je možné použiť tieto dve slovesá ako synonymá. V situáciach, ktoré si popíšeme nižšie v angličtine používame iba sloveso START, nikdy nie BEGIN. Je to vtedy, keď chceme povedať:

1. vyraziť, vydať sa na cestu1363265964r93kc

 • We decided to start early in the morning.

START je v tomto prípade synonymum frázového slovesa SET OFF

2. naštartovať

 • My car won’t start.

3. spustiť, uviesť do chodu (napr. práčku, umývačku atd.)

 • I couldn’t start the washing machine.

-ING alebo INFINITÍV?

Za BEGIN a START môže nasledovať ako -ING, tak GERUNDIUM bez zmeny vo význame:

 • Katy started to learn English. = Katy started learning English.
 • It began raining. = It began to rain.

Ak sú v priebehom tvare samotné slovesá BEGIN a START uprednostňuje sa za nimi použiť
file000712510749INFINITÍV
.

 • It’s starting to rain. = It’s beginning to rain.
 • It’s starting raining. = It’s beginning raining.

Ak po BEGIN a START nasledujú slovesá ako UNDERSTAND, KNOW, REALISE – rovnako sa uprednosťnuje INFINITÍV.

 • He began to understand … (nie … He began understanding …)
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár