Predminulý čas jednoduchý & Predminulý čas priebehový

AAaPredminulý čas jednoduchý (past perfect simple) a predminulý čas priebehový (past perfect continuous) – tvorba, použitie.

 


Predminulý čas jednoduchý (past perfect simple) 

Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso HAD + tretí tvar plnovýznamového slovesa (HAD vytvára skrátený tvar ‘D)
I, you, he, she, it, we, they + had + seen
I had seen that film before.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso HAD + záporný výraz NOT + tretí tvar plnovýznamového slovesa (HAD NOT vytvára skrátený tvar HADN’T)
I, you, he, she, it, we, they + had + not + seen
I hadn’t seen that film before.
OTÁZKA
Had + podmet + tretí tvar plnovýznamového slovesa
Had + I, you, he, she, it, we, they + seen
Had you seen that film before?

Skrátený tvar pomocného slovesa s podmetom je ” ‘d “. Pozor však na rozdiel medzi ‘d = had‘d = would. Po had vždy nasleduje sloveso v treťom tvare. Po would nasleduje sloveso v základnom tvare. Porovnajte!

He‘d realised what was going on. = He had realised what was going on. He‘d do it. = He would do it.

Predminulý čas používame vtedy, ak chceme ujasniť, že dej, o ktorom hovoríme, prebehol ešte pred nejakým iným minulým dejom.

 • I knew I had forgotten my keys.

pastperfectttttAk sa nad predminulým časom zamyslíte, určite si položíte jednu dôležitú otázku. Ako by sa veta zmenila, ak by sme namiesto predminulého času použili obyčajný minulý čas. Pozrite sa na nasledujúci príklad:

1. When we arrived, the film had started.

2. When we arrived, the film started.

pastperfect-img1. V prvej vete uvádzame, že keď sme prišli, film už bežal (začal pred našim príchodom). V tejto vete zdôrazňujeme to, že začiatok filmu sme napr. nevideli – začiatok sa odohral pred našim príchodom.

2. V druhej vete uvádzame, že sme najprv prišli a potom film začal. Minulý čas nám hovorí o tom, ako sa deje odohrali v chronologickom poradí (ako šli presne za sebou – jeden po druhom).

Predminulý čas používame pre ukončené deje, ktoré mali viditeľné výsledky v minulosti.

 • My mother was very happy because she had met him.

Predminulý čas používame rovnako so slovesami HOPE / INTEND / EXPECT, ak hovoríme o plánoch, ktoré neboli splnené / uskutočnené:

 • I had hoped to talk to him but he was not at home.

Predminulý čas môžeme použiť aj vo vetách, kde priamo uvádzame čas.

 • I got to work at six but John had arrived at five.

Porovnajte rovnako PRESENT PERFECT s PAST PERFECT:

 • The window is open. I have opened it.
 • The window was open. I had opened it.

past perfecttttt

 


Predminulý čas jednoduchý vs. minulý čas jednoduchý

1) Predminulý čas nepoužívame vtedy, ak hovoríme, že niečo jednoducho v minulosti (pred nejakým časom) prebehlo.

 • I am reading an interesting book. I borrowed it from the library yesterday. (! NIE I had borrowed it from the library yesterday.) – nie je tu potreba použiť predminulý čas

2) Predminulý čas nepoužívame vtedy, ak popisujeme deje, ktoré sa odohrali jeden za druhým. Ak sa však nejaký z chronologického poradia vymaní, predminulý použiť môžeme.

 • My father got in the car, started the engine and looked at us.

Najprv nasadol do auta, potom ho naštartoval a neskôr sa na nás pozrel. – takto sa deje v skutočnosti odohrali.

Predstavme si inú situáciu: Prídeme do školy, tašku položíme na stôl, otvoríme ju, vybalíme si veci a v tom si všimneme, že sme kľúče nechali doma.

Všetky deje idú pekne za sebou, odohráva sa jeden dej za druhým, avšak dej “zabudnutia kľúčov” sa odohral pred všetkými ostatnými – preto pre tento konkrétny dej použijeme predminulý čas (…..I realized I had left my keys at home.)

3) Spojky AS SOON AS, WHEN, ONCE a ďalšie…
Tieto spojky používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa udiali jeden po druhom. Predminulý čas v týchto vetách nie je potrebný, pretože sa v rozprávaní posúvame od jedného deja k druhému. Deje nasledujú v chronologickom poradí, z vety je to viditeľné:
 • After she wrote the letter, she went out.

V týchto vetách však môžeme použiť aj predminulý čas bez výraznej zmeny vo význame:

 • After she had written the letter, she went out.

Ak je našim cieľom zdôrazniť, že dej vo vedľajšej vete nemá priamy súvis s dejom v hlavnej vete, je od deja v hlavnej vety oddelený / nie je na ňom závislý – používame predminulý čas.

  • After he had cleaned the car, he went for a walk for an hour.

Ak však chceme zdôrazniť, že druhý dej je výsledkom prvého, preferujeme použiť minulý čas jednoduchý pre oba deje:

 • Virginia Evans became famous after she published her work.

BY s predminulým časom

Predminulý čas používame často s BY + určitým časom, ak chceme vyjadriť, čo sa do danej doby stalo.

 • I had completed my studies by 2010.

BY sa nachádza často aj vo väzba BY THE TIME (THAT). Predminulý čas umiestňujeme do hlavnej vety, pričom hneď po BY THE TIME (THAT) sa používa minulý čas.

 • By the time we arrived, the film had already started.

Predminulý čas priebehový (past perfect continuous)

Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso HAD + BEEN + -ingový tvar plnovýznamového slovesa (HAD vytvára skrátený tvar ‘D)
I, you, he, she, it, we, they + had + been + waiting
I had been waiting long when he arrived.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso HAD + záporný výraz NOT + BEEN + -ingový tvar plnovýznamového slovesa (HAD NOT vytvára skrátený tvar HADN’T)
I, you, he, she, it, we, they + had + not + been + waiting
I hadn’t been waiting long when he arrived.
OTÁZKA
Had + podmet + BEEN + -ingový tvar plnovýznamového slovesa
Had + I, you, he, she, it, we, they + been + waiting
Had you been waiting long when he arrived?

1) Dej, ktoré prebiehal určitý dobu pred nejakým iným minulým dejom.

 • We had been waiting there for more than three hours when they finally arrived.
 • She had been working there for two years when she broke her leg.

2) Jeden dej viedol k inému deju

 • My legs hurt because I had been plaing football all day. - Aký dej viedol k stavu “bolesti nôh” – dej hrania futbalu

Rovnaké použitie nájdeme aj pri PRESEN PERFECT. Porovnajte:

 • My T-shirt IS dirty. I HAVE been working in the garden.
 • My T-shirt WAS dirty. I HAD been working in the garden.

3) Dôraz na trvaní deja

Ak dávame dôraz na čas, počas ktorého dej prebiehal používame predminulý čas priebehový.

Ak je pre nás výsledok / efekt deja dôležitejší, použijeme predminulý čas jednoduchý.

 • She‘d been working in the garden. She was dead tired. (= dôraz na trvaní deja)
 • She‘d worked in the garden. It looked great. (= dôraz na výsledku deja)
Ak hovoríme o tom ako dlho sa niečo dialo do nejakého bodu v minulosti, kladieme si teda otázku HOW LONG – používame predminulý čas priebehový.

Ak hovoríme o tom, koľko krát sa niečo udialo do nejakého bodu v minulosti, kladieme si teda otázku HOW MUCH / HOW MANY - používame predminulý čas jednoduchý.

 • She had been playing football for 3 hours when they arrived. (= for 3 hours…)
 • I‘d heard the result many times before. (= many times…)

Porovnajte PREDMINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ:

 • When we came, they had been watching TV. (= prišli sme po tom, čo dopozerali TV → dej pozerania TV prebehol pred našim príchodom)
 • When we came, they were watching TV. (= prišli sme a oni práve pozerali TV → dej prebiehal počas toho ako sme prišli)
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár